Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Lista umiejętności od A do Z

Tytuł Kod umiejętności Opis
Administracja biznesowa ADMN Zarządzanie i wykonywanie usług i zadań administracyjnych w celu umożliwienia osobom fizycznym, zespołom i organizacjom osiągnięcia sukcesu w realizacji ich celów.
Administrowanie bazami danych DBAD Instalowanie, konfigurowanie, monitorowanie, utrzymywanie i poprawianie wydajności baz danych i magazynów danych.
Akceptacja usługi SEAC Zarządzanie procesem uzyskiwania formalnego potwierdzenia, że kryteria akceptacji usługi zostały spełnione.
Analityka biznesowa BINT Opracowywanie, tworzenie i dostarczanie regularnych i jednorazowych informacji zarządczych w celu zapewnienia wglądu i pomocy w podejmowaniu decyzji.
Analiza doświadczeń użytkownika UNAN Zrozumienie kontekstu użytkowania systemów, produktów i usług oraz określenie wymagań dotyczących doświadczenia użytkownika i celów projektowych.
Analiza numeryczna NUAN Tworzenie, analizowanie, implementowanie, testowanie i ulepszanie algorytmów do numerycznego rozwiązywania problemów matematycznych.
Analiza sytuacji biznesowej BUSA Badanie sytuacji biznesowych w celu zdefiniowania rekomendacji działań usprawniających.
Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL Dopasowanie strategii technologicznej organizacji do jej misji biznesowej, strategii i procesów oraz udokumentowanie tego za pomocą modeli architektonicznych.
Architektura rozwiązania ARCH Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.
Audyt AUDT Dostarczanie niezależnych, opartych na ryzyku ocen efektywności procesów, kontroli i środowiska zgodności organizacji.
Badania RSCH Systematyczne tworzenie nowej wiedzy poprzez gromadzenie danych, innowacje, eksperymenty, ocenę i rozpowszechnianie.
Badania dot. użytkownika URCH Identyfikacja zachowań, potrzeb i motywacji użytkowników z wykorzystaniem metod badań obserwacyjnych.
Badanie luk w zabezpieczeniach VURE Prowadzenie badań stosowanych w celu odkrycia, oceny i łagodzenia nowych lub nieznanych luk i słabości w zabezpieczeniach.
Bezpieczeństwo informacji SCTY Definiowanie i stosowanie ram kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.
Cyfrowa analiza kryminalistyczna DGFS Odzyskiwanie i badanie materiałów znalezionych w urządzeniach cyfrowych.
Definicja wymagań i zarządzanie REQM Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.
Doradztwo CNSL Udzielanie porad i rekomendacji, na podstawie wiedzy i doświadczenia, w celu zaspokojenia potrzeb klienta.
Dostawa szkolenia ETDL Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zmiana zachowań z wykorzystaniem szeregu technik, zasobów i mediów.
Doświadczenie pracowników EEXP Zwiększanie zaangażowania pracowników i doskonalenie sposobów pracy, wzmacnianie pozycji pracowników oraz wspieranie ich zdrowia i dobrego samopoczucia
Formacja przedmiotu SUBF Określanie, projektowanie i rozwijanie programów nauczania w zorganizowanym i systematycznym środowisku edukacyjnym.
Infrastruktura IT ITOP Wdrażanie, konfigurowanie i obsługa infrastruktury IT.
Innowacje INOV Identyfikowanie, wyznaczanie priorytetów, inkubowanie i wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez technologie informacyjne, komunikacyjne i cyfrowe.
Instalacja i usuwanie systemów HSIN Instalowanie i testowanie bądź wycofywanie z eksploatacji i usuwanie systemów lub ich elementów.
Integracja i tworzenie systemów SINT Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie działań mających na celu syntezę elementów systemu w celu stworzenia systemów operacyjnych, produktów lub usług.
Inżynieria bezpieczeństwa SFEN Stosowanie odpowiednich metod w celu zapewnienia bezpieczeństwa we wszystkich fazach cyklu życia rozwoju systemów związanych z bezpieczeństwem.
Inżynieria cyklu życia systemów i oprogramowania SLEN Ustanowienie i wdrożenie środowiska do rozwoju, ciągłe doskonalenie i bezpieczna obsługa produktów i usług w zakresie oprogramowania i systemów.
Inżynieria danych DENG Projektowanie, budowanie, operacjonalizacja, zabezpieczanie i monitorowanie potoków danych oraz magazynów danych.
Konfiguracja oprogramowania PORT Projektowanie i wdrażanie konfiguracji produktów oprogramowania do środowisk lub platform programowych.
Kontrola zmian CHMG Ocena ryzyka związanego z proponowanymi zmianami oraz zapewnienie, że zmiany w produktach, usługach lub systemach są kontrolowane i koordynowane.
Koordynacja systemów informacyjnych ISCO Koordynacja strategii informacyjnych i technologicznych w przypadku, gdy przyjęcie wspólnego podejścia przyniosłoby korzyści organizacji.
Marketing MKTG Badanie, analizowanie i stymulowanie potencjalnych lub istniejących rynków dla produktów i usług.
Metody i narzędzia METL Zapewnienie przyjęcia i efektywnego wykorzystania metod i narzędzi w całej organizacji.
Modelowanie biznesowe BSMO Tworzenie abstrakcyjnych lub rozproszonych reprezentacji sytuacji rzeczywistych, biznesowych lub scenariuszy gier.
Modelowanie danych i projektowanie DTAN Opracowywanie modeli i diagramów w celu reprezentacji i komunikacji wymagań dotyczących danych i zasobów danych.
Modelowanie naukowe SCMO Stosowanie symulacji komputerowej i innych form obliczeń do rozwiązywania rzeczywistych problemów w dyscyplinach naukowych.
Monitoring wschodzących technologii EMRG Identyfikowanie i ocenianie nowych i wschodzących technologii, produktów, usług, metod i technik.
Nauczanie TEAC Realizowanie i ocenianie programów nauczania w zorganizowanym i systematycznym środowisku edukacyjnym.
Nauka o danych DATS Stosowanie matematyki, statystyki, eksploracji danych i technik modelowania predykcyjnego w celu uzyskania wglądu, przewidywania zachowań i generowania wartości z danych.
Obliczenia o wysokiej wydajności HPCC Wykorzystanie zaawansowanych systemów komputerowych i specjalnych technik programowania do rozwiązywania złożonych problemów obliczeniowych.
Obsługa aplikacji ASUP Świadczenie usług zarządczych, technicznych i administracyjnych w celu wsparcia i utrzymania aplikacji działających na żywo.
Obsługa portfolio, programów i projektów PROF Udzielanie wsparcia i wskazówek w zakresie procesów, procedur, narzędzi i technik zarządzania portfolio, programami i projektami.
Obsługa sieci NTAS Świadczenie usług utrzymania i wsparcia dla sieci komunikacyjnych.
Obsługa systemu certyfikacji CSOP Projektowanie, opracowywanie i obsługa systemów certyfikacji, akredytacji i poświadczeń, w tym cyfrowych poświadczeń lub odznak.
Ocena bezpieczeństwa SFAS Ocena oprogramowania i systemów sprzętowych związanych z bezpieczeństwem w celu określenia zgodności ze standardami i wymaganymi poziomami integralności bezpieczeństwa.
Ocena doświadczeń użytkownika USEV Walidacja systemów, produktów lub usług pod kątem celów, metryk i założeń dotyczących doświadczeń użytkownika.
Ocena inwestycji INVA Ocena atrakcyjności możliwych inwestycji lub projektów.
Ocena kompetencji LEDA Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.
Ocena luk z zabezpieczeniach VUAS Identyfikowanie i klasyfikowanie luk w zabezpieczeniach sieci, systemów i aplikacji oraz łagodzenie lub eliminowanie ich skutków.
Ocena wykonalności FEAS Definiowanie, ocena i opisywanie opcji zmian biznesowych pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej oraz dopasowania strategicznego.
Ochrona danych osobowych PEDP Wdrażanie i obsługa ram kontroli i strategii zarządzania w celu promowania zgodności z przepisami dotyczącymi danych osobowych.
Operacje bezpieczeństwa SCAD Świadczenie usług zarządczych, technicznych i administracyjnych w celu wdrożenia kontroli bezpieczeństwa i strategii zarządzania bezpieczeństwem.
Oprogramowanie systemowe SYSP Instalowanie, kontrolowanie, wdrażanie i utrzymywanie oprogramowania systemowego infrastruktury zarządzanie nim, w celu spełnienia potrzeb operacyjnych i poziomów usług.
Planowanie siły roboczej WFPL Oszacowanie zapotrzebowania na personel i umiejętności oraz zaplanowanie podaży niezbędnej do zaspokojenia tego zapotrzebowania.
Planowanie strategiczne ITSP Tworzenie i utrzymywanie strategii mającej na celu dostosowanie działań organizacyjnych, planów i zasobów do celów biznesowych.
Pomiar MEAS Rozwijanie i obsługa zdolności pomiarowych w celu wspierania uzgodnionych potrzeb informacyjnych organizacji.
Porady specjalistyczne TECH Udzielanie autorytatywnych porad i wskazówek w specjalistycznej dziedzinie.
Pozyskiwanie środków RESC Pozyskiwanie, wdrażanie i włączanie zasobów.
Programowanie / opracowanie oprogramowania PROG Rozwijanie komponentów oprogramowania w celu dostarczenia wartości dla udziałowców.
Projekt bazy danych DBDS Specyfikowanie, projektowanie i utrzymywanie mechanizmów przechowywania i dostępu do danych.
Projekt doświadczeń użytkownika HCEV Tworzenie koncepcji projektowych i prototypów dla interakcji użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczeń z nimi związanych.
Projekt sieci NTDS Projektowanie sieci komunikacyjnych w celu wsparcia wymagań strategicznych i operacyjnych oraz tworzenie strategii sieciowych, architektur, polityk i związanej z nimi dokumentacji.
Projektowanie i opracowanie szkolenia TMCR Projektowanie i opracowywanie zasobów służących przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zmianie zachowań.
Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.
Projektowanie oprogramowania SWDN Specyfikowanie i projektowanie oprogramowania w celu spełnienia określonych wymagań poprzez przestrzeganie uzgodnionych standardów i zasad projektowania.
Projektowanie sprzętu HWDE Określenie modelu projektowego sprzętu dla zdefiniowanej architektury systemu.
Projektowanie systemów DESN Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.
Prowadzenie testów akceptacyjnych BPTS Zatwierdzanie systemów, produktów, procesów biznesowych lub usług w celu określenia, czy kryteria akceptacji zostały spełnione.
Publikowanie treści ICPM Zarządzanie i ciągłe doskonalenie procesów, które gromadzą, składają i publikują treści.
Rozwój animacji ADEV Projektowanie i rozwój animowanych i interaktywnych systemów, takich jak gry i symulacje.
Rozwój systemów w czasie rzeczywistym / osadzonych RESD Projektowanie i tworzenie niezawodnego oprogramowania czasu rzeczywistego, zazwyczaj w ramach systemów wbudowanych.
Rozwój zawodowy PDSV Ułatwianie rozwoju zawodowego jednostek zgodnie z ich celami zawodowymi i wymaganiami organizacyjnymi.
Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.
Sourcing SORC Zarządzanie zaopatrzeniem lub zleceniami na produkty i usługi lub udzielanie porad w tym zakresie.
Sprzedaż SALE Poszukiwanie potencjalnych klientów i współpraca z nimi w celu określenia potrzeb, wpływania na decyzje zakupowe i zwiększania przyszłych możliwości biznesowych.
System zarządzania GOVN Określenie i stosowanie ram podejmowania decyzji, zarządzania relacjami z udziałowcami oraz określania prawomocnych uprawnień.
Technologia częstotliwości radiowej RFEN Projektowanie, instalowanie i konserwacja urządzeń i oprogramowania wykorzystujących częstotliwości radiowe.
Testowanie TEST Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.
Testy penetracyjne PENT Testowanie skuteczności kontroli bezpieczeństwa poprzez emulację narzędzi i technik prawdopodobnych napastników.
Tworzenie treści INCA Planowanie, projektowanie i tworzenie informacji tekstowej, w razie potrzeby wspartej treścią graficzną.
Uczenie maszynowe MLNG Rozwijanie systemów, które uczą się poprzez doświadczenie i wykorzystanie danych.
Usprawnianie procesów biznesowych BPRE Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działalności gospodarczej.
Wizualizacja danych VISL Ułatwianie zrozumienia danych poprzez przedstawianie koncepcji, idei i faktów za pomocą reprezentacji graficznych.
Wprowadzanie i wdrażanie RELM Stosowanie procesów, systemów i funkcji wymaganych do udostępnienia nowych i zmienionych usług i funkcji.
Wsparcie obsługi klienta CSMG Zarządzanie i obsługa funkcji obsługi klienta lub biura obsługi klienta.
Wsparcie organizacyjne OFCL Wspieranie grup roboczych we wdrażaniu zasad i praktyk efektywnej pracy zespołowej ponad granicami organizacyjnymi i specjalizacjami zawodowymi.
Wsparcie sprzedaży SSUP Zapewnienie porad i wsparcia dla pracowników działu sprzedaży, klientów i partnerów handlowych.
Wywiad o zagrożeniach THIN Opracowywanie praktycznych spostrzeżeń na temat aktualnych i potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa wpływających na sukces lub integralność organizacji i dzielenie się takimi spostrzeżeniami.
Zapewnienie bezpieczeństwa informacji INAS Ochrona przed ryzykiem związanym z wykorzystaniem, przechowywaniem i przekazywaniem danych i systemów informatycznych oraz zarządzanie tym ryzykiem.
Zapewnienie jakości QUAS Zapewnienie, poprzez ciągłe i okresowe oceny oraz przeglądy, że cele jakościowe organizacji są realizowane.
Zarządzanie aktywami ASMG Zarządzanie pełnym cyklem życia aktywów od ich nabycia poprzez eksploatację, utrzymanie aż do utylizacji.
Zarządzanie ciągłością COPL Opracowywanie, wdrażanie i testowanie ram ciągłości działania.
Zarządzanie danymi DATM Opracowywanie i wdrażanie planów, polityk i praktyk, które kontrolują, chronią i optymalizują wartość zasobów danych.
Zarządzanie dostawcami SUPP Dostosowanie celów i działań organizacji w zakresie wyników dostawcy do strategii i planów sourcingowych, równoważenia kosztów, wydajności i jakości usług.
Zarządzanie dostępnością AVMT Zapewnienie, że usługi zapewniają uzgodniony poziom dostępności, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom biznesu.
Zarządzanie finansowe FMIT Wspieranie efektywnego wykorzystania i kontroli zasobów finansowych.
Zarządzanie informacjami IRMG Planowanie, wdrażanie i kontrolowanie pełnego cyklu życia zarządzania cyfrowo zorganizowanymi informacjami i zapisami.
Zarządzanie jakością QUMG Definiowanie i stosowanie ram zarządzania procesami i praktykami pracy w celu osiągnięcia celów jakościowych organizacji.
Zarządzanie katalogiem usług SCMG Zapewnienie klientom i użytkownikom źródła spójnej informacji o dostępnych usługach i produktach.
Zarządzanie konfiguracją CFMG Planowanie, identyfikacja, kontrola, rozliczanie i audyt elementów konfiguracji (CI) i ich wzajemnych powiązań.
Zarządzanie kontraktami ITCM Zarządzanie i kontrola nad obsługą formalnych kontraktów na dostawę produktów i usług.
Zarządzanie korzyściami BENM Prognozowanie, planowanie i monitorowanie powstawania i efektywnej realizacji przewidywanych korzyści z projektów i programów.
Zarządzanie magazynowaniem STMG Planowanie, wdrażanie i optymalizacja technologii i procesów wykorzystywanych do przechowywania danych.
Zarządzanie obiektami DCMA Planowanie i projektowanie budynków, przestrzeni i obiektów, które wspólnie tworzą majątek IT, a także zarządzanie nimi.
Zarządzanie portfolio POMG Opracowywanie i stosowanie ram zarządzania w celu zdefiniowania i dostarczenia portfolio programów, projektów i/lub usług bieżących.
Zarządzanie poziomem usług SLMO Uzgadnianie celów dla poziomów usług oraz ocena i monitorowanie świadczenia usług i zarządzanie nim w odniesieniu do tych celów.
Zarządzanie problemem PBMG Zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów, które wystąpiły lub mogą wystąpić podczas dostarczania usługi.
Zarządzanie produktem PROD Zarządzanie i rozwój produktów lub usług poprzez ich pełny cykl życia od powstania, przez wzrost, dojrzałość, spadek, aż do wycofania z rynku.
Zarządzanie programem PGMG Identyfikowanie, planowanie i koordynowanie zestawu powiązanych projektów i działań wspierających określone strategie i cele biznesowe.
Zarządzanie projektem PRMG Osiąganie uzgodnionych wyników projektów przy użyciu odpowiednich technik zarządzania, jak również współpracy, przywództwa i systemu zarządzania.
Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.
Zarządzanie rozwojem systemów DLMG Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.
Zarządzanie ryzykiem BURM Planowanie i wdrażanie procesów i procedur w całej organizacji w celu zarządzania ryzykiem wpływającym na sukces lub integralność przedsiębiorstwa.
Zarządzanie szkoleniami i rozwojem ETMG Świadczenie usług w zakresie zarządzania, doradztwa i administracji w celu wspierania rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Zarządzanie usługami technologicznymi ITMG Zarządzanie dostarczaniem usług opartych na technologii w celu zaspokojenia określonych potrzeb organizacyjnych.
Zarządzanie wiedzą KNOW Zarządzanie istotną wiedzą w celu tworzenia wartości dla organizacji.
Zarządzanie wydajnością CPMG Zapewnienie, że komponenty usług mają pojemność i wydajność, która sprosta bieżącym i planowanym potrzebom biznesowym.
Zarządzanie wynikami PEMT Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.
Zarządzanie zapotrzebowaniem DEMM Analizowanie i proaktywne zarządzanie popytem biznesowym na nowe usługi lub modyfikacje istniejących funkcji lub wielkości usług.
Zarządzanie zdarzeniami USUP Koordynowanie reakcji na zgłoszenia zdarzeń, minimalizowanie negatywnych skutków i jak najszybsze przywracanie usług.
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań mających na celu przejście organizacji i ludzi do wymaganego stanu przyszłego.
Zrównoważony rozwój SUST Udzielanie porad, pomocy i kierownictwa w celu umożliwienia organizacji zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.