Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie portfolio POMG

Opracowywanie i stosowanie ram zarządzania w celu zdefiniowania i dostarczenia portfolio programów, projektów i/lub usług bieżących.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania obejmują między innymi:

  • dostosowanie inwestycji do konkretnych strategii i celów biznesowych
  • strategiczną ocenę inwestycji i proces podejmowania decyzji
  • ocenę kosztów, ryzyka, współzależności i wpływu na istniejące działania biznesowe
  • identyfikację kwestii związanych ze strukturą portfela, kosztami, ryzykiem, współzależnościami, wpływem na bieżącą działalność biznesową oraz strategicznymi korzyściami, które mają zostać osiągnięte
  • wdrażanie praktyk zarządzania portfolio, które wspierają pracę iteracyjną/zwinną
  • pomiar i obiektywną ocenę potencjalnych zmian oraz korzyści, które mają zostać osiągnięte
  • ustalanie priorytetów wykorzystania zasobów i zmian, które należy wprowadzić
  • regularny przegląd portfolio
  • zarządzanie serią usług (proponowanych lub będących w trakcie opracowywania), katalogiem usług (działających lub dostępnych do wdrożenia) oraz usługami wycofanymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie portfolio: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie portfolio: Poziom 5

Zapewnia, że kierownicy programu/projektu i/lub właściciele usług przestrzegają uzgodnionego podejścia do zarządzania portfolio i terminów. Wyjaśnia, które informacje są niezbędne, i gwarantuje, że przekazują te informacje według uzgodnionych celów w zakresie terminów i dokładności. Tworzy stosowne raporty dotyczące zarządzania portfolio, włączając zalecenia dotyczące zmian w portfolio.

Zarządzanie portfolio: Poziom 6

Angażuje i wpływa na kierownictwo wyższego szczebla, zapewniając realizację portfolio zgodnie z ustalonymi celami biznesowymi. Kieruje tworzeniem definicji portfolio programów, projektów i/lub stałego świadczenia usług. Planuje, tworzy harmonogramy, monitoruje i sporządza raporty z działań powiązanych z portfolio. Zapewnia, że każda część portfolio przyczynia się do ogólnej realizacji całego portfolio. Wskazuje problemy związane z portfolio. Powiadamia o problemach dotyczących projektów/programów/inicjatyw zmiany oraz zaleca i monitoruje działania naprawcze. Gromadzi, podsumowuje i tworzy raporty na temat środków związanych z portfolio. W razie konieczności sporządza raporty dotyczące statusu portfolio.

Zarządzanie portfolio: Poziom 7

Zatwierdza strukturę portfolio i dostosowuje portfolio do strategii, celów i pojawiających się możliwości. Kieruje tworzeniem definicji, wdrożeniem i przeglądem ram zarządzania portfolio organizacji. Wyznacza parametry priorytetyzacji zasobów oraz zmian do wdrożenia. Zaleca i wdraża działania naprawcze poprzez angażowanie kierownictwa wyższego szczebla o dużym wpływie. Kieruje stałym monitoringiem i przeglądem portfolio pod kątem wpływu na obecne działania biznesowe oraz strategiczne korzyści do realizacji. Wdraża ustalenia dotyczące systemu zarządzania portfolio i skutecznego raportowania.