Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 5 – Zapewnianie, doradzanie

Autonomia

Pracuje w ramach ogólnego kierunku. Często samodzielnie inicjuje pracę. W pełni odpowiada za realizację przydzielonych celów technicznych i/lub grupowych. Analizuje, projektuje, planuje, wykonuje i ocenia pracę pod kątem czasu, kosztów i celów jakościowych. Ustala kamienie milowe i odgrywa znaczącą rolę w przydzielaniu zadań i/lub odpowiedzialności.

Wpływ

Wywiera wpływ na organizację, klientów, dostawców, partnerów i współpracowników w zakresie wkładu własnej specjalizacji. Podejmuje decyzje, które mają wpływ na sukces przydzielonej pracy, tj. wyniki, terminy i budżet. Ma znaczący wpływ na przydział zasobów odpowiednich do powierzonych zadań i zarządzanie nimi. Prowadzi współpracę z użytkownikiem/klientem i grupą na wszystkich etapach pracy. Zapewnia, że potrzeby użytkowników są konsekwentnie zaspokajane na każdym etapie pracy. Buduje odpowiednie i efektywne relacje biznesowe w całej organizacji oraz z klientami, dostawcami i partnerami. Tworzy i wspiera wspólne sposoby pracy w całej grupie / obszarze odpowiedzialności. Ułatwia współpracę pomiędzy interesariuszami, którzy mają różne cele.

Złożoność

Wdraża i realizuje politykę zgodną z planami strategicznymi. Wykonuje szeroki zakres różnorodnych, złożonych techniczne i/lub zawodowo zadań. Podejmuje pracę, która wymaga stosowania podstawowych zasad w szerokim i często nieprzewidywalnym zakresie kontekstów. Angażuje się i koordynuje z ekspertami tematycznymi w celu rozwiązania złożonych problemów w zakresie, w jakim odnoszą się one do klienta / wymagań organizacyjnych. Rozumie zależności pomiędzy własną specjalizacją a wymaganiami klienta/organizacji.

Umiejętności biznesowe

Wykazuje się zdolnościami przywódczymi w zarządzaniu operacyjnym.

Analizuje wymagania i doradza w sprawie zakresu i opcji ciągłego doskonalenia operacyjnego.

Analizuje i ocenia ryzyko.

Uwzględnia wszystkie wymagania przy składaniu propozycji.

Dzieli się własną wiedzą i doświadczeniem oraz zachęca do nauki i rozwoju.

Doradza w zakresie dostępnych standardów, metod, narzędzi i aplikacji adekwatnie do specjalizacji grupy i potrafi dokonywać właściwych wyborów spośród dostępnych alternatyw.

Rozumie i ocenia wpływ nowych technologii i usług cyfrowych na organizację.

Kreatywnie stosuje innowacyjne myślenie i praktyki projektowe w identyfikowaniu rozwiązań, które przyniosą wartość klientowi/udziałowcowi.

Wyraźnie demonstruje wpływowe umiejętności komunikacyjne (ustne, pisemne i prezentacyjne) zarówno w ustawieniach formalnych, jak i nieformalnych, wykładając złożone idee szerokim kręgom odbiorców.

Nauka i rozwój zawodowy – podejmuje inicjatywę w celu rozwijania własnych umiejętności oraz identyfikuje możliwości rozwoju w obszarze odpowiedzialności i zarządza nimi.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – proaktywnie przyczynia się do wdrażania odpowiednich praktyk i kultury pracy.

Wiedza

Doskonale orientuje się w uznawanych w branży dziedzinach wiedzy ogólnej i szczegółowej, a także w wiedzy dotyczącej firmy, dostawców, partnerów, konkurentów i klientów. Rozwija szerszy zakres wiedzy w ramach branży lub firmy. Stosuje wiedzę, aby pomóc w ustaleniu standardów stosowanych przez inne osoby.