Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Jak działa SFIA

Rdzeniem SFIA są opisy umiejętności zawodowych i ogólnych atrybutów, z których każdy ma tę samą 7-poziomową strukturę. Stanowią one najcenniejszy zasób SFIA. Atrybuty ogólne opisują zarówno czynniki behawioralne, jak i komponent wiedzy w kompetencjach. Niniejsza sekcja opisuje, jak to wszystko współgra, by stworzyć proste, ale silne i sprawdzone podejście.

7 poziomów odpowiedzialności

Siedem poziomów stanowi szkielet SFIA. Umiejętności i kompetencje są opisane na poziomach, na których można je znaleźć w praktyce w świecie pracy. Atrybuty ogólne, które zawierają czynniki behawioralne i stwierdzenia dotyczące wiedzy, są opisane na każdym z siedmiu poziomów. Łączą się one w jeden wspólny język opisujący poziomy odpowiedzialności dla ról we wszystkich dyscyplinach zawodowych reprezentowanych w SFIA. 

Dwa odrębne obszary, zachowania i umiejętności, mogą być stosowane i oceniane oddzielnie. Można je także łączyć, aby odzwierciedlić fakt, że skuteczne wykonywanie umiejętności lub kompetencji na danym poziomie zależy od posiadania i stosowania zachowań, wiedzy i ogólnych atrybutów na tym samym lub bardzo podobnym poziomie. Na przykład osoba, która ma wykonać daną umiejętność lub kompetencję na poziomie 6, nie będzie w stanie zrobić tego skutecznie, jeśli jej poziom wpływu lub autonomii znajduje się dopiero na poziomie 3.

Ramy SFIA składają się z siedmiu poziomów odpowiedzialności, od poziomu 1 (najniższego) do poziomu 7 (najwyższego). 

Poziomy są precyzyjnie zapisane, aby były progresywne, wyraźne i konsekwentnie opisane. Poziomy są opisane za pomocą zachowań, wartości, wiedzy i cech, które dana osoba powinna posiadać, aby można ją było zidentyfikować jako działającą na danym poziomie.

Każdy z siedmiu poziomów jest również oznaczony zdaniem wprowadzającym, podsumowującym poziom odpowiedzialności.

Atrybuty ogólne leżą u podstaw poziomów odpowiedzialności

Poziomy odpowiedzialności są charakteryzowane przez atrybuty ogólne, które opisują czynniki behawioralne, takie jak: współpraca, komunikacja, kreatywność, podejmowanie decyzji, wykonywanie zadań, wpływ, przywództwo, nauka i rozwój zawodowy, planowanie, rozwiązywanie problemów oraz bezpieczeństwo, prywatność i etyka. Atrybuty ogólne to:

  • Autonomia
  • Wpływ
  • Złożoność
  • Umiejętności biznesowe
  • Wiedza

Definicje tych siedmiu poziomów opisują zachowania, wartości, wiedzę i cechy, które powinna posiadać osoba indywidualna, aby zostać kompetentna dla tego poziomu.

Podział na poszczególne poziomy odpowiedzialności znajduje się w sekcji poziomy odpowiedzialności. Poziom 1 SFIA jest tu pokazany jako przykład.

SFIA level 1 generic attributes

Umiejętności zawodowe

SFIA dostarcza szczegółowych opisów dla ponad 120 umiejętności zawodowych. Każda umiejętność zawodowa zawiera opis umiejętności, wskazówki i opis umiejętności na każdym odpowiednim poziomie odpowiedzialności.

  • Spójność poziomów odpowiedzialności przenosi się na umiejętności zawodowe.
  • Opis umiejętności na danym poziomie został zapisany zgodnie z poziomem odpowiedzialności na tym poziomie.

Takie podejście zapewnia spójność poziomów w całej strukturze, dzięki czemu jest ona solidna i trwała. Integruje ono także zachowania/czynniki behawioralne i umiejętności zawodowe na poziomie łączącym się w celu opisania ogólnej odpowiedzialności, rozliczalności i wpływu.

Umiejętności zawodowe i atrybuty ogólne działają razem

Poziomy odpowiedzialności, a w szczególności ich cechy ogólne są stosowane razem z umiejętnościami zawodowymi w celu opisania ogólnych kompetencji.

Opis każdej umiejętności składa się z ogólnej definicji umiejętności, uwag zawierających wskazówki oraz opisu umiejętności na każdym z siedmiu poziomów, na których można wykorzystać tę umiejętność. Opisy te zapewniają szczegółową definicję znaczenia, aby praktykować tę umiejętność na każdym poziomie odpowiedzialności.

SFIA skill example DGFS