Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Umiejętności zawodowe SFIA

SFIA definiują umiejętności i kompetencje wymagane przez profesjonalistów, którzy projektują, rozwijają, wdrażają i chronią dane i technologie, które napędzają cyfrowy świat, a także zarządzają nimi.

Umiejętności zawodowe SFIA są zdefiniowane tak, aby były spójne z definicjami poziomów odpowiedzialności. Ramy SFIA zawierają wiele umiejętności, aby pokryć szeroki zakres działań, których potrzebują profesjonaliści.

Nawigacja po umiejętnościach SFIA

SFIA kontynuuje grupowanie umiejętności w kategorie i podkategorie. Nie mają one definicji, są jedynie pomocą w nawigacji. Do identyfikacji kategorii stosuje się także kodowanie kolorami.

  • Kategorie i podkategorie nie są równoznaczne zadaniom, rolom, zespołom organizacyjnym lub obszarom odpowiedzialności osobistej.
  • Powszechną praktyką dla konkretnego opisu stanowiska jest przykładowo objęcie umiejętności z wielu kategorii i podkategorii.
  • Podział na grupy ma na celu pomóc osobom, które włączają umiejętności SFIA do profili ról lub opisów stanowisk lub które tworzą ramy kompetencji organizacji.

Wielu użytkowników uważa te kategorie za użyteczne, ale SFIA jest zasobem elastycznym, a umiejętności SFIA mogą być łatwo pogrupowane i przefiltrowane w alternatywne widoki, aby wspierać specyficzne dziedziny przemysłu, konkretne środowiska i ramy.

Widoki skoncentrowane na SFIA

Widoki SFIA zapewniają szybką listę umiejętności SFIA, które są najbardziej odpowiednie dla wybranych dyscyplin zawodowych, tematów branżowych i uzupełniających ram.

Oprócz pełnego widoku ramowego SFIA, w którym umiejętności SFIA są uporządkowane według wspólnych kategorii i podkategorii, dostępnych jest kilka innych widoków. Te widoki porządkują umiejętności w sposób bardziej odpowiedni dla poszczególnych środowisk i dostarczają dodatkowe informacje do wykorzystania przez SFIA w tych środowiskach. Obecnie dostępne widoki SFIA obejmują:

  • Transformacja cyfrowa
  • Informacje i bezpieczeństwo cybernetyczne
  • Big data i data science
  • DevOps
  • Umiejętności zwinne
  • Inżynieria oprogramowania
  • Umiejętności IT w przedsiębiorstwie

Te widoki są odświeżane przez użytkowników SFIA działających w tych obszarach, a kolejne widoki są rozwijane, tworzone przez użytkowników z branży i dodawane na stronę SFIA, gdy tylko stają się dostępne.

Struktura umiejętności

Nawet przy ponad 120 umiejętnościach ramy SFIA są prostym w użyciu narzędziem. Prostota ta została osiągnięta dzięki konsekwentnemu stosowaniu rygorystycznej struktury – kiedy już ją poznasz, możesz się łatwo poruszać po wszystkich umiejętnościach.

Każda umiejętność SFIA jest przedstawiona w spójny sposób, z krótkim opisem umiejętności uzupełnionym o wskazówki ilustrujące jej zastosowanie. Po nich następują bardziej szczegółowe opisy tego, co oznacza praktykowanie danej umiejętności na każdym poziomie odpowiedzialności.

Struktura umiejętności zawodowych SFIA

Umiejętności są zbudowane z następujących danych referencyjnych:

Nazwa umiejętności:

 

Nazwa stosowana do celów referencyjnych

Kod umiejętności:

 

Wyjątkowy kod stosowany jako krótkie odniesienie do umiejętności

Opis umiejętności:

 

Krótka definicja umiejętności bez żadnego odniesienia do poziomu, na którym może być praktykowana

Uwagi zawierające wskazówki:

Szerszy opis i przykłady wyjaśniające zastosowanie danej umiejętności wraz z kontekstem do interpretacji opisów poziomów.

Opis poziomu:

 

Definicja umiejętności dla każdego poziomu, na którym jest praktykowana. Sformułowanie to ułatwia jej stosowanie jako kompetencji zawodowych.

Przykład struktury umiejętności – zilustrowanej przez cyfrową analizę kryminalistyczną

Nazwa umiejętności:

 

Cyfrowa analiza kryminalistyczna

Kod umiejętności:

 

DGFS

Opis umiejętności:

 

Odzyskiwanie i badanie materiałów znalezionych w urządzeniach cyfrowych.

Uwagi zawierające wskazówki:

Działania mogą obejmować między innymi:

 – gromadzenie, przetwarzanie, konserwację i analizę materiałów

 – przedstawianie dowodów kryminalistycznych na bazie całości ustaleń.

W zakres cyfrowej analizy kryminalistycznej wchodzi poszukiwanie dowodów na komputerach i wszelkich urządzeniach zdolnych do przechowywania danych cyfrowych. Dowody te mogą być wykorzystane do wspierania działań mających na celu zmniejszenie luk w zabezpieczeniach, dochodzenia w sprawach karnych, oszustw, kontrwywiadu lub egzekwowania prawa.

Opis poziomu:

 

Poziom 6: Planuje podejście organizacji do cyfrowej analizy kryminalistycznej i kieruje nim. Określa politykę, standardy i wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia przez organizację badań z zakresu cyfrowej analizy kryminalistycznej. Prowadzi dochodzenia wysokiego ryzyka, duże lub szeroko zakrojone dochodzenia z zakresu cyfrowej analizy kryminalistycznej i zarządza nimi, angażując w razie potrzeby dodatkowych specjalistów. Zezwala na udostępnienie formalnych sprawozdań z ekspertyzy sądowej.

Poziom 5: Prowadzi dochodzenia, aby prawidłowo zebrać, przeanalizować i przedstawić wyniki, w tym dowody cyfrowe, zarówno odbiorcom biznesowym, jak i prawnym. Zestawia wnioski i zalecenia oraz przedstawia wyniki badań kryminalistycznych udziałowcom. Planuje działania z zakresu cyfrowej analizy kryminalistycznej w organizacji i zarządza nimi. Udziela porad eksperckich w zakresie cyfrowej analizy kryminalistycznej. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych w zakresie cyfrowej analizy kryminalistycznej. Ocenia i wybiera narzędzia i techniki cyfrowej analizy kryminalistycznej.

Poziom 4: Projektuje i przeprowadza złożone badania kryminalistyczne urządzeń cyfrowych. Określa wymagania dotyczące zasobów i narzędzi do prowadzenia dochodzeń. Przetwarza i analizuje dowody zgodnie z polityką, standardami i wytycznymi oraz wspiera opracowywanie ustaleń i raportów z zakresu analizy kryminalistycznej.

Poziom 3: Wspiera cyfrowe dochodzenia kryminalistyczne poprzez stosowanie standardowych narzędzi i technik do badania urządzeń. Odzyskuje uszkodzone, usunięte lub ukryte dane z urządzeń. Utrzymuje integralność dokumentacji oraz gromadzi informacje i dowody w sposób prawnie dopuszczalny.