Kontekst SFIA

SFIA są prowadzone przez branżę i biznes, a u ich podstaw leży doświadczenie. Umiejętności są osiągane na określonym poziomie dzięki praktykowaniu danej umiejętności na tym poziomie, w rzeczywistej sytuacji. Kontekstem SFIA są więc rzeczywiste środowiska, w których działają dane branże lub firmy.

W większości organizacji dowolny opis zdolności zawodowych, będący częścią opisu stanowiska lub oceny osoby indywidualnej, będzie zawierał różnorodne aspekty. Poniższy schemat ilustruje kontekst dla różnych aspektów przyczyniających się do danej zdolności.

Keyhole diagram

Doświadczenie

Kluczowym elementem SFIA jest doświadczenie: dana osoba ma umiejętność na określonym poziomie, ponieważ ta umiejętność na tym konkretnym poziomie była praktykowana w rzeczywistych sytuacjach.

 • Doświadczenie wykazuje zdolność zastosowania wiedzy i osiągania wyników w praktycznym środowisku.
 • Opis umiejętności w ramach SFIA na różnych poziomach odnosi się do doświadczenia wykazywanego przez osoby na danym poziomie.

Umiejętności zawodowe

SFIA definiują umiejętności zawodowe dopasowane do poziomów odpowiedzialności.

Zachowania

Zachowania, zwane czasami umiejętnościami społecznymi, są kluczowym elementem zdolności. Jako takie, zachowania są uwzględnione w ogólnych ramach SFIA.

 • Co najważniejsze, SFIA uznają, że zachowania w miejscu pracy są znacznie bardziej zależne od kontekstu i aspektów kulturowych.
 • Wiele organizacji definiuje własny zestaw zachowań stosowanych wewnętrznie; są one czasami opisywane jako wartości firmy i różnią się znacząco między poszczególnymi organizacjami, jednak SFIA może je skutecznie uzupełniać.
 • Niektóre organizacje stosują cechy ogólne SFIA do opisywania zachowań. Poziomy odpowiedzialności SFIA obejmują wiele czynników dotyczących zachowań, takich jak wpływanie, myślenie analityczne, delegowanie, komunikacja ustna i pisemna oraz umiejętności prezentacji.

Wiedza

Wiedza jest krytycznym elementem kompetencji i jest to uwzględniane przez SFIA. Aby być kompetentnym i skutecznym w każdej roli, niezbędne jest połączenie wiedzy ogólnej, szczegółowej i specyficznej dla danej domeny.

 • Technologie, produkty, metody, podejścia, ustawodawstwo, usługi, procesy i specyfiki domeny to przykłady, w których specjaliści pracujący w danej branży są zobowiązani do posiadania wiedzy.
 • Wiedzę można uzyskać na różne sposoby, np. podczas formalnych kursów szkoleniowych, szkolenia stanowiskowego lub poprzez współpracę i mentoring ze strony doświadczonych praktyków.
 • Wiedzę można uznać poprzez formalne kwalifikacje lub certyfikaty, a coraz większa liczba kursów uniwersyteckich, szkoleniowych, wydarzeń i innych mechanizmów pozyskiwania wiedzy została zmapowana przez SFIA w celu zapewnienia, że ich dopasowania do wymaganych umiejętności profesjonalnych. Podejście to zwiększa możliwość zatrudnienia studentów uzyskujących te kwalifikacje.

Kwalifikacje i certyfikaty

Kwalifikacje i certyfikaty stanowią ważny element branży. SFIA uznaje wartość kwalifikacji i certyfikatów i zapewnia kontekst do ich pozycjonowania w ramach umiejętności wymaganych przez branżę i biznes. Kwalifikacje i certyfikaty potwierdzają, że dana osoba pomyślnie ukończyła testy lub ocenę – wiele z nich wykazuje się umiejętnością przywołania wiedzy podręcznikowej z danego tematu, inne wykazują się zrozumieniem, a niektóre zdolnością stosowania umiejętności.

 • Mapowanie kwalifikacji do SFIA informuje potencjalnych kandydatów o przydatności i użyteczności kwalifikacji.
 • Cele szkoleniowe można dopasować do celów stałego rozwoju profesjonalnego (CPD) wyrażonych w ujęciu SFIA.
 • Użycie SFIA przez instytucje poświadczające kwalifikacje w celu ustalenia, czy dana osoba spełnia wymagany poziom jest coraz powszechniejsze i częściej powiązane z wykazywaniem się doświadczeniem.