O SFIA

SFIA opisują umiejętności i kompetencje niezbędne na stanowiskach zaangażowanych w prace nad technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, transformacji cyfrowej i inżynierii oprogramowania.

SFIA formalnie zostały wprowadzone w 2000 roku, a ich pochodzenie sięga do lat 80-tych oraz licznych wspólnych projektów w zakresie umiejętności i kompetencji. Doprowadziły one do powstania ram SFIA oraz założenia SFIA Foundation, która stała się międzynarodową organizacją non-profit łączącą globalną społeczność w celu rozwoju i utrzymania ram SFIA dla korzyści wszystkich.

SFIA stały się globalnie akceptowanym wspólnym językiem związanym z umiejętnościami i kompetencjami w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, transformacji cyfrowej i inżynierii oprogramowania.

SFIA pozostają współpracą – są regularnie aktualizowane w ramach otwartego, globalnego procesu konsultacji. Użytkownicy o faktycznym doświadczeniu praktycznym z rozwoju i zarządzania umiejętnościami/kompetencjami, z sektora publicznego i środowisk edukacyjnych z całego świata przyczyniają się do stałego utrzymania adekwatności i prawdziwości SFIA. Są one tworzone przez branżę i biznes dla branży i biznesu.

Elementy te odróżniają SFIA od innych ram i zaowocowały przyjęciem ich przez rządy, korporacje i indywidualnych użytkowników w niemal 200 krajach. Wyjątkowy i stały sukces można także przypisać:

 • Stworzeniu i utrzymaniu przez globalną społeczność użytkowników
 • Rozwojowi w wyniku globalnej współpracy
 • Globalnemu nadzorowi i komitetowi sterującemu
 • Ponad 20-letniemu pochodzeniu i historii pomyślnego stosowania
 • Ustalonemu ekosystemowi i zaufanej infrastrukturze
 • Neutralnemu podejściu – ramy nie są przypisane do żadnej określonej technologii, dostawcy lub organizacji zawodowej

SFIA są bezpłatne dla większości użytku niekomercyjnego 

 • SFIA Foundation to organizacja non-profit
 • Pobierana jest niewielka opłata licencyjna od organizacji, które stosują SFIA do celów komercyjnych
 • Opłata licencyjna jest przeznaczana na dalszy rozwój ram
 • Organizacje i osoby indywidualne, które wnoszą opłatę licencyjną przyczyniają się do wspierania dalszego rozwoju branży

SFIA – co to jest?

SFIA to łatwy w obsłudze wspólny model referencyjny.

SFIA stanowią praktyczny zasób dla osób zarządzających lub pracujących w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, transformacji cyfrowej i inżynierii oprogramowania.

 • Zapewniają ramy obejmujące umiejętności zawodowe z jednej strony i siedem poziomów odpowiedzialności z drugiej.
 • Opisują umiejętności zawodowe na różnych poziomach kompetencji.
 • Definiują poziom odpowiedzialności pod kątem cech ogólnych, takich jak autonomia, wpływ, złożoność, wiedza i umiejętności biznesowe.

Ramy SFIA są często aktualizowane, aby zapewnić adekwatność i dostosowanie do potrzeb branży i biznesu oraz obecnego sposobu myślenia.

Wspólny język dotyczący umiejętności w cyfrowym świecie

SFIA zapewniają osobom indywidualnym oraz organizacjom wspólny język do spójnego definiowana umiejętności i doświadczenia. Zastosowanie czytelnego języka, unikanie żargonu technicznego oraz skrótów sprawia, że SFIA są przystępne dla wszystkich stron zaangażowanych w prace, a także osób na stanowiskach pomocniczych, takich jak działy zasobów ludzkich, szkoleń i rozwoju, projektowania organizacji i zaopatrzenia. Pozwalają one rozwiązać powszechne problemy tłumaczeniowe, które utrudniają komunikację oraz skuteczną współpracę w ramach organizacji oraz między zespołami multidyscyplinarnymi.

Ta spójność oznacza, że SFIA sprawdzają się w małych i dużych organizacjach: mają one wspólne podejście, słownictwo oraz koncentrują się na umiejętnościach i możliwościach.

Dlaczego warto z nich korzystać?

SFIA zostały opracowane z myślą o pełnej elastyczności i doskonałym dopasowaniu do ustalonego przez użytkownika sposobu pracy.

 • SFIA nie definiują stałej metodologii ani nie zalecają struktur organizacyjnych, ról ani zadań: zapewniają jasny opis umiejętności i poziomów odpowiedzialności.
 • SFIA mogą być stosowane w wielu branżach i rodzajach organizacji. Stanowią idealne ramy dla osób indywidualnych, małych i dużych zespołów, całych działów lub organizacji zatrudniających tysiące pracowników.

Kluczowe zasady projektowania

Od czasu wczesnego rozwoju SFIA stosowane są liczne zasady projektowania. Są one niezmienne we wszystkich wersjach SFIA.

 • Ramy SFIA są proste, ogólne i powszechnie stosowane. Zakres obejmowanych kwestii jest bardzo szeroki, a SFIA z założenia mają mieć zastosowanie we wszystkich sektorach.
 • SFIA to ramy oparte na doświadczeniu. Jednostka ma szczególne kompetencje, ponieważ udowodniono, że ma ona poziom odpowiedzialności i stosuje szereg odpowiedzialności na poziomie wymaganym w rzeczywistych sytuacjach. SFIA nie są dostosowane do żadnych systemów kwalifikacji ani certyfikacji; certyfikaty można dostosować do SFIA, jednak kwalifikacje, które sprawdzają jedynie wiedzę nie wskazują doświadczenia ani poziomu odpowiedzialności.
 • SFIA definiują poziomy odpowiedzialności oraz umiejętności. Ramy te nie definiują stanowisk, ról, osób, procesów ani ogólnych obszarów działów, bez względu na ich znaczenie.
 • SFIA definiują istotę umiejętności. Mają charakter opisowy nie nakazowy. Nie definiują zadań ani wyników niskiego poziomu.
 • Zapewniają zintegrowany obraz kompetencji. SFIA rozpoznają poziomy odpowiedzialności, umiejętności zawodowych, zachowań lub cech, wiedzy i kwalifikacji oraz certyfikacji. Wskazują sposób ich wzajemnego dopasowania oraz uzupełniania.
 • Są niezależne od technologii i podejścia. SFIA nie definiują technologii, metod, podejścia ani wiedzy technicznej – zmieniają się one zbyt szybko, jednak podstawowe umiejętności są bardziej trwałe. Przykładowo technologie w chmurze, DevOps, zwinność, wielkie zbiory danych i role cyfrowe można opisać przy użyciu połączenia umiejętności SFIA.
 • Ramy te są aktualizowane przez rzeczywistych praktyków z międzynarodowej bazy użytkowników. SFIA są napędzane przez użytkowników końcowych – ich treść odzwierciedla wymagania branżowe i biznesowe, a pojedyncza grupa udziałowców nie ma na nie wpływu.
 • SFIA nie zakładają ani nie zalecają określonych struktur organizacyjnych, zadań ani projektu ról. Umiejętności i poziomy SFIA można elastycznie konfigurować pod kątem wszystkich rodzajów i struktur organizacyjnych. Mają one zastosowanie w odniesieniu do osób indywidualnych, małych i dużych zespołów, całych działów lub organizacji zatrudniających tysiące pracowników.

Do kogo są skierowane?

Struktura SFIA sprawia, że jest to elastyczny zasób o udokumentowanej skuteczności przyjmowania i dostosowania do różnorodnych działań dotyczących zarządzania umiejętnościami i pracownikami. Poniższa lista zawiera wykaz bieżącego użycia SFIA przez różne grupy udziałowców.

Lista ta nie jest wyczerpująca ani nie ma charakteru nakazowego, a nowe wykorzystania SFIA są stale rozwijane i opisywane przez społeczność SFIA.

Osoby indywidualne

 • ocena bieżących umiejętności i doświadczenia
 • wskazywanie przyszłych interesów, celów kariery oraz planowanie rozwoju osobistego
 • wskazywanie odpowiednich kursów, kwalifikacji i członkostwa zawodowego
 • tworzenie CV, życiorysów i profilów umiejętności osobistych
 • ubieganie się o stanowiska pracy dopasowane do umiejętności i doświadczenia
 • rozwijanie wysokiej jakości, skoncentrowanych celów szkoleniowych i rozwojowych

Menedżerowie liniowi

 • zarządzanie i wdrażanie zasobów
 • identyfikacja ryzyka operacyjnego w zespole i rozwój planów sukcesji
 • pomiary bieżącej wydajności i planowanie pod kątem przyszłego zapotrzebowania
 • tworzenie profili ról oraz opisów stanowisk przy użyciu definicji umiejętności i poziomu umiejętności

Liderzy organizacyjni

 • planowanie strategiczne wydajności
 • dostosowanie możliwości organizacyjnych do technologii i strategii biznesowych
 • planowanie i wdrażanie przekształceń i fuzji/przejęć

Specjaliści ds. zasobów ludzkich

 • tworzenie profili ról / opisów stanowisk przy użyciu spójnych definicji umiejętności i poziomu umiejętności
 • strategiczne planowanie siły roboczej, zarządzanie talentami, planowanie sukcesji, centra oceny
 • projektowanie i wdrażanie grup kariery
 • wspieranie zarządzania wynikami organizacyjnymi oraz procesami rozwoju osobistego
 • zwiększenie zaangażowania pracowników poprzez wspieranie rozwoju kariery i zawodowego

Specjaliści ds. szkoleń i rozwoju

 • definiowanie profili wymaganych kompetencji i umiejętności
 • tworzenie katalogów szkoleń, mieszanych rozwiązań szkoleniowych, programów nauczania, mieszanie szkoleń formalnych i podczas pracy

Konsultanci ds. modelu pracy i projektowania organizacji

 • dopasowanie modelu pracy do wymaganych możliwości pracowników
 • projektowanie nowych ról i zatwierdzanie umiejętności niezbędnych do zapewnienia nowego modelu pracy
 • ocena luk w zakresie umiejętności organizacyjnych i opracowanie planu eliminowania tych luk

Dostawcy usług zaopatrzenia, zarządzania dostawcami i usługodawcami

 • wspieranie zarządzania usługodawcami (np. pod kątem outsourcingu, zwiększenia liczby personelu, usług zarządzanych, szkoleń, kształcenia i usług konsultingowych)
 • zapewnienie jasnych i przejrzystych podstaw do opisania poszukiwanych lub dostarczanych możliwości
 • stosowanie kart ocen SFIA do analogicznego porównania usług opartych na zasobach od dostawców

Rekruterzy

 • określenie wymaganych kompetencji w oparciu o posiadanie odpowiednich umiejętności oraz wymaganego poziomu doświadczenia
 • pomoc dla pracodawców w celu dokładnego opisania ich potrzeb w języku zrozumiałym przez potencjalnego pracownika
 • tworzenie kryteriów wyboru opartych na kompetencjach oraz modeli oceny

Organy zawodowe i ich dziedziny wiedzy

 • tworzenie ram kompetencji dla danej dyscypliny dostosowanych do standardów globalnych
 • łączenie dziedzin wiedzy z kompetencjami
 • mapowanie w celu obsługi poziomów członkostwa, certyfikacji, programów rozwoju osobistego i mentoringu
 • rozwój i mapowanie kwalifikacji, akredytacji i ścieżek kariery
 • tworzenie i utrzymanie zawodowego rejestru umiejętności członków i poziomów umiejętności

Dostawcy kształcenia, szkoleń i projektanci programów nauczania

 • dostosowanie programów nauczania do potrzeb branży/pracodawcy i zwiększanie możliwości zatrudnienia
 • mapowanie programów nauczania do umiejętności i osiągania wiedzy
 • wsparcie rozwojowej i klasyfikującej oceny umiejętności

Konsultanci ds. nagród i uznania

 • dostosowanie struktur organizacyjnych, grupowanie wynagrodzeń i ustalanie punktów odniesienia
 • tworzenie powiązań ze standardami branżowymi w odniesieniu do poziomów doświadczenia w zakresie umiejętności oraz kompatybilność ze standardowym podejściem do architektury pracy, doboru stanowisk i oceny pracy

Zachowanie aktualności

Adekwatność SFIA jest utrzymywana dzięki otwartym konsultacjom. Ramy te są aktualizowane co kilka lat, aby spełniać potrzeby branży i biznesu.

Architektura i podstawowe zasady projektowania SFIA pozostały bez zmian – jest to świadectwo ich przydatności i wartości. Nadal spełniają one potrzeby branżowe i biznesowe w celu zarządzania i rozwijania umiejętności i kompetencji.

SFIA są poddawane nieustannym konsultacjom, aby reagować na nowe i zmieniające się potrzeby. Proces ten jest przeprowadzany przez stronę internetową SFIA Foundation.

W celu zachowania ciągłej przydatności SFIA muszą odzwierciedlać zmieniające się potrzeby i postrzeganie znaczenia niektórych elementów oraz okazjonalne zmiany w przyjętej terminologii. Utrzymanie SFIA odbywa się w celu zapewniania stosowności ram w odniesieniu do potrzeb branży, pracodawców i osób indywidualnych. Częścią ewolucji jest równoważenie stałości i potrzeby zapewnienia aktualności.

Mile widziane są wnioski o aktualizację i poszerzenie definicji umiejętności SFIA i są one wyraźnym znakiem zdrowego i dobrze wykorzystywanego zasobu.