Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 7 – Wyznaczanie strategii, inspirowanie, mobilizowanie

Autonomia

Sprawuje władzę na najwyższym poziomie organizacyjnym nad wszystkimi aspektami istotnych obszarów pracy, włączając tworzenie i stosowanie zasad. Ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte działania i decyzje, zarówno własne, jak i innych osób, którym przypisano obowiązki.

Wpływ

Inspiruje organizację i wpływa na rozwój branży na najwyższych poziomach. Podejmuje decyzje kluczowe dla sukcesu organizacji. Rozwija długoterminowe strategiczne relacje z klientami, partnerami, liderami branży i rządem. Współpracuje z kierownictwem, zapewniając zgodność z wizją i strategią firmy.

Złożoność

Stosuje najwyższy poziom przywództwa w formułowaniu i wdrażaniu strategii. Pełni szeroko zakrojone przywództwo strategiczne w dostarczaniu wartości biznesowej dzięki wizji, systemowi zarządzania i zarządzaniu wykonawczemu. Głęboko rozumie branżę i implikacje nowych technologii dla szerszego środowiska biznesowego.

Umiejętności biznesowe

Dysponuje pełną gamą strategicznych umiejętności zarządzania i przywództwa.

Komunikuje potencjalny wpływ wyłaniających się praktyk i technologii na organizacje i osoby indywidualne oraz ocenia ryzyko wykorzystania lub rezygnacji z takich praktyk i technologii.

Ustanawia system zarządzania w zakresie ryzyka biznesowego.

Zapewnia zgodność propozycji z kierunkiem strategicznym organizacji.

Wspiera kulturę nauki i rozwoju w całej organizacji.

Ocenia wpływ ustawodawstwa i aktywnie promuje zgodność i poczucie przynależności.

Przyczynia się do rozwoju wiedzy i/lub wykorzystania technologii w jednej organizacji lub kilku.

Wspiera kreatywność i innowacje w rozwoju strategii, aby umożliwić wykorzystanie możliwości biznesowych.

Komunikuje się perswazyjnie i przekonująco w obrębie własnej organizacji, branży i rządu z odbiorcami na wszystkich poziomach.

Nauka i rozwój zawodowy – zapewnia, że organizacja rozwija i mobilizuje pełen zakres wymaganych umiejętności i możliwości.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – zapewnia jasny kierunek i strategiczne przywództwo w zakresie wdrażania praktyk i kultury pracy w całej organizacji.

Wiedza

Posiada rozległą i dogłębną wiedzę biznesową, włączając działania i praktyki własnej organizacji oraz rozległą wiedzę na temat dostawców, partnerów, konkurencji i klientów. Promuje kulturę zachęcania do strategicznego zastosowania ogólnych i szczegółowych działów wiedzy w ramach swojego obszaru wpływów.