Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 3 – Stosowanie

Autonomia

Pracuje w ramach ogólnych wytycznych. Otrzymuje konkretne wskazówki, akceptuje wytyczne i dokonuje przeglądu pracy w uzgodnionych etapach. Samodzielnie rozpoznaje i reaguje na złożone kwestie związane z własnymi zadaniami. Określa, kiedy sprawy powinny być eskalowane na wyższy poziom. Planuje i monitoruje pracę własną (oraz w stosownych przypadkach pracę innych osób) w sposób kompetentny i w wyznaczonych terminach.

Wpływ

Współdziała z kolegami i wywiera na nich wpływ. Może nadzorować innych lub podejmować decyzje, które mają wpływ na rutynową pracę przypisaną do poszczególnych osób lub etapów projektów. Ma kontakt na poziomie roboczym z klientami, dostawcami i partnerami. Rozumie analizę potrzeb użytkowników/klientów, współpracuje w ich prowadzeniu i przedstawia to w swojej pracy. W pełni przyczynia się do pracy zespołu, doceniając związek własnej roli z pozostałymi rolami.

Złożoność

Wykonuje szereg prac, czasami złożonych i nierutynowych, w różnych środowiskach. Stosuje metodyczne podejście do rutynowych i umiarkowanie złożonych kwestii oraz ich rozwiązywania. Stosuje i kreatywne myślenie i przyczynia się do takiego myślenia lub znajduje nowe sposoby realizacji zadań.

Umiejętności biznesowe

Wykazuje się umiejętnościami skutecznej komunikacji ustnej i pisemnej, gdy rozmawia o problemach ze współpracownikami, użytkownikami/klientami, dostawcami i partnerami.

Rozumie i skutecznie stosuje odpowiednie metody, narzędzia, aplikacje i procesy.

Wykazuje się umiejętnością oceny sytuacji i systematycznym podejściem do pracy.

Skutecznie stosuje umiejętności cyfrowe i eksploruje te możliwości pod kątem swojej roli.

Nauka i rozwój zawodowy – podejmuje inicjatywę w celu rozwijania własnej wiedzy i umiejętności poprzez identyfikowanie i negocjowanie odpowiednich możliwości rozwoju.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – wykazuje się odpowiednimi praktykami zawodowymi i wiedzą w zakresie pracy nierutynowej. Rozumie, w jaki sposób jego własna rola oraz pozostałe role wspierają odpowiednie praktyki zawodowe.

Wiedza

Posiada solidną wiedzę ogólną, dziedzinową i specjalistyczną, niezbędną do skutecznego działania w organizacji, zazwyczaj zdobytą z uznanych źródeł wiedzy i informacji organizacyjnych. Rozumie szerszy kontekst biznesowy. Umie skutecznie stosować i przekazywać dalej wiedzę zawartą w branżowych zbiorach wiedzy. Przyswaja nowe informacje i skutecznie je stosuje.