Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 6 – Inicjowanie, wpływ

Autonomia

Ma zdefiniowaną władzę i odpowiedzialność za działania i decyzje w istotnym obszarze pracy, włączając aspekty techniczne, finansowe oraz dotyczące jakości. Wyznacza cele organizacyjne i przydziela obowiązki.

Wpływ

Wpływa na tworzenie zasad i strategii. Inicjuje wpływowe relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, dostawcami i partnerami na poziomie kierownictwa wyższego szczebla, włączając liderów branży. Kieruje współpracą z szeroką gamą interesariuszy posiadających sprzeczne cele w ramach organizacji. Podejmuje decyzje wpływające na pracę organizacji zatrudniających, osiągnięcie celów organizacyjnych oraz wyniki finansowe.

Złożoność

Przyczynia się do opracowania i wdrożenia polityki i strategii. Wykonuje wysoce złożone zadania obejmujące aspekty techniczne, finansowe i jakościowe. Posiada głęboką wiedzę specjalistyczną w zakresie własnej specjalizacji oraz rozumie jej wpływ na szerszy zakres działalności i szersze grono klientów/organizacji.

Umiejętności biznesowe

Wykazuje zdolności przywódcze w zarządzaniu organizacją.

Rozumie i komunikuje informacje na temat rozwoju branży oraz roli i wpływu technologii.

Zarządza ryzykiem organizacyjnym i ogranicza je.

Równoważy wymagania stawiane propozycjom z szerszymi potrzebami organizacji.

Promuje kulturę nauki i rozwoju w swoim obszarze odpowiedzialności.

Kieruje zachowaniem zgodności z odpowiednim ustawodawstwem oraz koniecznością zapewnienia usług, produktów i praktyk zawodowych oferujących równy dostęp i jednakowe możliwości dla osób o różnorodnych umiejętnościach.

Identyfikuje i popiera możliwości przyjęcia nowych technologii i usług cyfrowych.

Kreatywnie stosuje szeroki zakres innowacyjnych i/lub zarządczych zasad w celu osiągnięcia korzyści biznesowych zgodnych ze strategią organizacji.

Komunikuje się w sposób autorytatywny na wszystkich poziomach w całej organizacji, zarówno w odniesieniu do odbiorców technicznych, jak i nietechnicznych, artykułując cele biznesowe.

Nauka i rozwój zawodowy – podejmuje inicjatywę w celu rozwijania własnych umiejętności i kieruje rozwojem umiejętności wymaganych w swoim obszarze odpowiedzialności.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – odgrywa główną rolę w promowaniu i zapewnianiu odpowiednich praktyk i kultury pracy w ramach własnego obszaru odpowiedzialności oraz zbiorowo w organizacji.

Wiedza

Ma szeroką wiedzę biznesową na temat działań i praktyk własnej organizacji oraz dostawców, partnerów, konkurentów i klientów. Promuje stosowanie ogólnych i szczegółowych zasobów wiedzy we własnej organizacji. Rozwija umiejętności przywódcze kadry kierowniczej oraz poszerza i pogłębia swoją wiedzę branżową lub biznesową.