Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Poziomy odpowiedzialności: Poziom 4 – Umożliwianie

Autonomia

Pracuje w ramach ogólnych wytycznych i jasno określonych ram odpowiedzialności. Wykazuje się znaczną odpowiedzialnością osobistą i autonomią. Wykorzystuje znaczną swobodę w rozpoznawaniu złożonych kwestii i zadań oraz reagowaniu na nie, w zakresie związanym z realizacją/zakresem pracy. Eskaluje, gdy kwestie wykraczają poza ramy odpowiedzialności. Planuje, tworzy harmonogramy i monitoruje pracę w celu spełnienia danych celów i procesów w zakresie terminu i celów jakościowych.

Wpływ

Wywiera wpływ na klientów, dostawców i partnerów na poziomie danego klienta. Podejmuje decyzje mające wpływ na powodzenie projektów i realizację celów zespołu. Może w pewnym stopniu odpowiadać za pracę innych osób oraz za przydział zasobów. Współpracuje i uczestniczy w pracach zespołów interdyscyplinarnych w celu zapewnienia, że potrzeby klientów i użytkowników są zaspokajane w ramach dostarczanych produktów / zakresu prac. Ułatwia współpracę pomiędzy interesariuszami, którzy mają wspólne cele. Uczestniczy w działaniach zewnętrznych związanych z własną specjalnością.

Złożoność

Praca obejmuje szeroki zakres złożonych działań technicznych lub zawodowych, w różnych kontekstach. Bada, definiuje i rozwiązuje złożone problemy. Stosuje, ułatwia i rozwija koncepcje kreatywnego myślenia lub znajduje innowacyjne sposoby podejścia do zadania.

Umiejętności biznesowe

Płynnie komunikuje się ustnie i pisemnie oraz potrafi przedstawić złożone informacje zarówno odbiorcom technicznym, jak i nietechnicznym w kontaktach ze współpracownikami, użytkownikami/klientami, dostawcami i partnerami.

Właściwie wybiera i ocenia wpływ zmian na obowiązujące standardy, metody, narzędzia, aplikacje i procesy istotne dla własnej specjalizacji.

Wykazuje świadomość ryzyka i przyjmuje analityczne podejście do pracy.

Maksymalnie wykorzystuje możliwości aplikacji do odgrywania swojej roli oraz ocenia i wspiera wykorzystanie nowych technologii i narzędzi cyfrowych.

Wnosi specjalistyczną wiedzę do definicji wymagań w celu wsparcia propozycji.

Dzieli się wiedzą i doświadczeniem w zakresie własnej specjalizacji, aby pomóc innym.

Nauka i rozwój zawodowy – utrzymuje świadomość rozwijanych praktyk i ich zastosowania oraz bierze odpowiedzialność za kierowanie własnym rozwojem. Podejmuje inicjatywę w identyfikowaniu i negocjowaniu możliwości rozwoju dla siebie i wspiera w tym członków zespołu. Przyczynia się do rozwoju innych.

Bezpieczeństwo, prywatność i etyka – w pełni rozumie ich znaczenie i zastosowanie we własnej pracy oraz w funkcjonowaniu organizacji. W razie potrzeby angażuje specjalistów lub współpracuje z nimi.

Wiedza

Posiada dogłębną wiedzę na temat uznanych ogólnych gałęzi przemysłu oraz specjalistycznych gałęzi wiedzy, w koniecznym zakresie. Ma gruntowną wiedzę na temat domeny organizacji. Potrafi efektywnie stosować wiedzę w nieznanych sytuacjach, aktywnie utrzymuje własną wiedzę i dzieli się nią z innymi. Szybko przyswaja i krytycznie ocenia nowe informacje oraz skutecznie je stosuje.