Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie programem PGMG

Identyfikowanie, planowanie i koordynowanie zestawu powiązanych projektów i działań wspierających określone strategie i cele biznesowe.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zarządzanie współzależnościami w celu wspierania określonych strategii i celów biznesowych
  • utrzymanie strategicznego spojrzenia na zbiór projektów
  • zapewnienie ram dla wdrażania inicjatyw biznesowych lub zmian na dużą skalę
  • wdrażanie praktyk zarządzania programem w celu wspierania pracy iteracyjnej/zwinnej
  • opracowywanie, utrzymywanie i przekazywanie wizji wyników programu i związanych z nim korzyści
  • uzgadnianie wymagań biznesowych i przekładanie ich na plany operacyjne
  • określanie, monitorowanie i przegląd zakresu programu, kosztów, harmonogramu i oczekiwanych korzyści
  • planowanie zasobów programu, współzależności i ryzyka programu.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 6 7

Zarządzanie programem: Poziomy 1-5

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie programem: Poziom 6

Planuje i koordynuje działania mające na celu zarządzanie programem i wdrażanie go od zapoczątkowania aż do ostatecznego przejścia w operacyjne, normalne prowadzenie działalności i kieruje takimi działaniami. Planuje, tworzy harmonogramy, monitoruje i przygotowuje raporty w sprawie działań związanych z programem. Zapewnia wprowadzenie i przestrzeganie odpowiednich i skutecznych ustaleń dotyczących systemu zarządzania oraz kompleksowej polityki raportowania i komunikacji. Utrzymuje świadomość aktualnych osiągnięć technicznych, które mogą zapewnić programom możliwości. Zapewnia, że programy są zarządzane w celu osiągnięcia uzgodnionych korzyści biznesowych w uzgodnionych terminach.

Zarządzanie programem: Poziom 7

Wyznacza strategię organizacyjną regulującą kierunek i realizację zarządzania programem, włączając stosowanie odpowiednich metodologii. Planuje i koordynuje działania w celu zarządzania i wdrażania kompleksowych programów i kieruje nimi – od zapoczątkowania aż do pełnej integracji z operacyjnym, normalnym prowadzeniem działalności. Dostosowuje cele programu z celami biznesowymi i zatwierdza wybór i planowanie wszystkich powiązanych projektów i działań. Planuje, tworzy harmonogramy, monitoruje i sporządza raporty dotyczące działań powiązanych z programem. Zapewnia dostosowanie do i przestrzeganie odpowiednich i skutecznych ustaleń dotyczących systemu zarządzania, wspieranych przez wszechstronne strategie raportowania i komunikacji.