Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa portfolio, programów i projektów PROF

Udzielanie wsparcia i wskazówek w zakresie procesów, procedur, narzędzi i technik zarządzania portfolio, programami i projektami.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • definiowanie portfolio, programów i projektów
  • kultywowanie i stosowanie nowych lub zmienionych praktyk pracy w całym portfelu
  • zarządzanie tempem rozpoczynania nowych projektów w celu dostosowania ich do dostępnych mocy przerobowych
  • udzielanie porad w zakresie rozwoju, produkcji i utrzymania przypadków biznesowych, planów czasowych, zasobów, kosztów i wyjątków
  • udzielanie porad w zakresie stosowania narzędzi programowych
  • śledzenie postępów i wyników oraz sprawozdawczość w tym zakresie 
  • ułatwianie organizacji spotkań i warsztatów dotyczących portfolio/programu/projektu
  • udzielanie porad i dzielenie się wiedzą na temat standardów i sposobów ich przestrzegania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 2

Pomaga podczas przygotowania raportów dotyczących zarządzania portfolio, programem i projektem. Prowadzi dokumentację dotyczącą programu i projektu z dostarczonych faktycznych i prognozowanych danych.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 3

Zapewnia usługi administracyjne dla organów projektowych, zespołów ds. pewności projektu i spotkań w sprawie oceny jakości. Korzysta z zalecanych rozwiązań do kontroli portfolio, programu i projektu pod kątem planowania, ustalania harmonogramu i śledzenia. Wyznacza i projektuje dokumentację, zestawia i rozpowszechnia raporty. Zapewnia wskazówki dotyczące oprogramowania, procedur, procesów, narzędzi i technik zarządzania projektem.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 4

Obsługuje programy lub organy kontroli projektu, zespoły ds. pewności projektów i spotkania w sprawie oceny jakości. Bierze odpowiedzialność za świadczenie usług pomocniczych względem projektu. Stosuje i zaleca rozwiązania z zakresu kontroli projektu pod kątem planowania, tworzenia harmonogramu i śledzenia projektów. Ustala i oferuje szczegółowe wytyczne dotyczące oprogramowania, procedur, procesów, narzędzi i technik zarządzania projektem. Zapewnia podstawowe wytyczne dotyczące propozycji indywidualnych projektów. Może zapewniać międzyprogramowy wgląd w zarządzanie ryzykiem, zmianą, jakością, finansami lub konfiguracją.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 5

Przejmuje odpowiedzialność za obsługę portfolio, programu i projektu. Doradza w sprawie dostępnych standardów, procedur, metod, narzędzi i technik. Ocenia wydajność projektu i/lub programu oraz zaleca konieczne zmiany. Przyczynia się do przeglądu i audytu zarządzania projektem i programem w celu zapewnienia zgodności ze standardami.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 6

Kieruje wdrażaniem i realizacją portfolio, programu i usług biura projektowego. Określa podejście/politykę oraz wyznacza standardy w zakresie wsparcia udzielanego na rzecz zarządzania portfolio, programami i projektami oraz monitorowania ich. Zarządza zasobami w celu zapewnienia świadczenia skutecznych usług/zasobów zgodnie z bieżącym i planowanym zapotrzebowaniem. Dokonuje przeglądu i ulepszenia portfolio dostaw, programu i usług biura projektowego.

Obsługa portfolio, programów i projektów: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.