Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie projektem PRMG

Osiąganie uzgodnionych wyników projektów przy użyciu odpowiednich technik zarządzania, jak również współpracy, przywództwa i systemu zarządzania.

Uwagi zawierające wskazówki

Ta umiejętność ma zastosowanie do wszystkich technik i cykli życia zarządzania projektem – które mogą się znajdować na płaszczyźnie rozciągającej się od podejść predykcyjnych (opartych na planie) do podejść adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych).

Działania mogą obejmować między innymi:

 • wybór technik i modeli cyklu życia w zależności od kontekstu projektu 
 • tworzenie struktur zespołu i środowiska pracy opartego na współpracy
 • komunikowanie się z udziałowcami i utrzymywanie świadomości potrzeb i priorytetów biznesowych
 • wykorzystanie technik wizualnych do śledzenia i raportowania w sprawie projektów 
 • timeboxing i dostawy inkrementalne 
 • definiowanie wyników, kamieni milowych i zależności
 • stosowanie procesów kontroli zmian i zarządzania ryzykiem
 • zdobywanie niezbędnych zasobów i umiejętności
 • uzgadnianie ograniczeń dotyczących kosztów, terminów, jakości i zakresu
 • przegląd doświadczeń i uczenie się z bieżących i poprzednich projektów
 • zapewnienie, że projekty są formalnie zamykane i poddawane przeglądowi.

Zrozumienie wielkości i złożoności projektu jest pomocne przy stosowaniu umiejętności zarządzania projektem. Typowe czynniki wpływające na złożoność projektu to złożoność pozyskiwania środków, skala wpływu organizacyjnego, wykorzystanie nowych technologii, liczba współzależności, stabilność wymagań, implikacje biznesowe i ryzyko.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Zarządzanie projektem: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie projektem: Poziom 4

Definiuje, dokumentuje i realizuje małe projekty lub projekty podrzędne. Pracuje samodzielnie lub z małym zespołem, aktywnie uczestnicząc we wszystkich fazach projektu. Stosuje odpowiednie metody i narzędzia zarządzania projektami. Skutecznie identyfikuje i ocenia ryzyko, zarządza nim. Uzgadnia podejście do projektu z udziałowcami i przygotowuje realistyczne plany projektu (w tym zakres, harmonogram, jakość, ryzyko i plany komunikacji). Śledzi działania w odniesieniu do harmonogramu projektu, zarządzając zaangażowaniem udziałowców w stosownych przypadkach. Monitoruje koszty, terminy, jakość i wykorzystane zasoby oraz podejmuje działania, gdy przekraczają one uzgodnione tolerancje.

Zarządzanie projektem: Poziom 5

Ponosi pełną odpowiedzialność za definiowanie, podejście do, ułatwienie i satysfakcjonujące ukończenie projektów na średnią skalę. Zapewnia skuteczne kierowanie zespołem projektowym. Przyjmuje odpowiednie metody i narzędzia zarządzania projektem. Zarządza procesem kontroli zmian oraz ocenia ryzyko i zarządza nim. Gwarantuje utrzymanie realistycznych planów projektowych i gwarantuje regularną i rzetelną komunikację z udziałowcami. Zapewnia przeprowadzanie kontroli jakości zgodnie z harmonogramem i procedurą. Gwarantuje, że wyniki projektu zostają osiągnięte w uzgodnionych kosztach, terminach i zasobach budżetowych oraz zostaną formalnie odebrane przez odpowiednich udziałowców. Monitoruje koszty, terminy, jakość i wykorzystane zasoby oraz podejmuje odpowiednie działania, jeśli wynik odbiega od uzgodnionych tolerancji.

Zarządzanie projektem: Poziom 6

Bierze pełną odpowiedzialność za definicję, dokumentację i pomyślne zakończenie złożonych projektów. Przyjmuje i dostosowuje metody i narzędzia zarządzania projektami. Zapewnia stosowanie i utrzymywanie skutecznych procesów monitorowania i kontroli projektów, kontroli zmian, zarządzania ryzykiem i procesów jakościowych. Monitoruje i kontroluje zasoby, przychody i wydatki kapitałowe w odniesieniu do budżetu projektu. Zarządza oczekiwaniami kluczowych udziałowców projektu.

Zarządzanie projektem: Poziom 7

Wyznacza strategię organizacyjną regulującą kierunek i realizację zarządzania programem, włączając wybór i stosowanie metodologii. Zatwierdza zarządzanie projektami na dużą skalę. Kieruje planowaniem projektu, wyznaczaniem harmonogramu, kontrolą i raportowaniem w odniesieniu do strategicznych projektów o dużym wpływie i dużym ryzyku. Kieruje podejściem do zarządzania ryzykiem w projektach i zapewnia, że ryzyko i problemy są zarządzanie zgodnie z polityką.