Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie korzyściami BENM

Prognozowanie, planowanie i monitorowanie powstawania i efektywnej realizacji przewidywanych korzyści z projektów i programów.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wdrożenie ram i podejścia do zarządzania korzyściami
  • identyfikowanie i wdrażanie działań niezbędnych do optymalizacji wpływu biznesowego poszczególnych i połączonych korzyści
  • potwierdzanie osiągnięcia oczekiwanych korzyści.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6

Zarządzanie korzyściami: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie korzyściami: Poziom 5

Kieruje działaniami wymaganymi do realizacji korzyści każdej części programu zmiany. Wskazuje określone metryki i mechanizmy do pomiaru korzyści i planuje włączenie tych mechanizmów w wymaganym czasie. Monitoruje korzyści w odniesieniu do założeń z analizy biznesowej. Gwarantuje, że wszyscy uczestnicy są zaangażowani podczas programu zmiany oraz w pełni przygotowani do wykorzystania nowego środowiska biznesowego. Wspiera menedżerów operacyjnych w celu zapewnienia, że wszystkie plany, pakiety zadań i elementy dostarczane są zgodnie z zakładanymi korzyściami.

Zarządzanie korzyściami: Poziom 6

Współpracuje z menedżerami operacyjnymi w celu zapewnienia wprowadzenia maksymalnych usprawnień, w miarę wprowadzania produktów do użycia przez grupy projektów. Komunikuje wizję programu zmiany personelowi na wszystkich poziomach działalności biznesowej i utrzymuje skupienie na celach biznesowych. Utrzymuje analizę biznesową w celu finansowania programu i potwierdza dalszą rentowność programu w regularnych odstępach czasu.

Zarządzanie korzyściami: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.