Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena inwestycji INVA

Ocena atrakcyjności możliwych inwestycji lub projektów.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wybór i zastosowanie odpowiednich technik do porównywania inwestycji finansowych i zysków
  • wykorzystanie uznanych technik oceny inwestycji do porównania inwestycji i zwrotów, w tym okresu zwrotu, księgowej stopy zwrotu, zdyskontowanych przepływów pieniężnych (wartość bieżąca netto i wewnętrzna stopa zwrotu)
  • gromadzenie danych przy zastosowaniu odpowiedniego podejścia odgórnego lub oddolnego
  • uwzględnienie innych czynników w podejściu do oceny – takich jak względy prawne, wpływ na środowisko lub społeczeństwo, korzyści operacyjne, ryzyko
  • opracowanie metod oceny punktowej w celu uwzględnienia subiektywnych korzyści lub słabości oraz zagregowania wyników wielu metod oceny, aby ułatwić porównanie opcji
  • dokumentowanie i prezentację wyników wycen inwestycyjnych
  • ustanowienie oceny inwestycji jako narzędzia wyboru projektów/inicjatyw do dalszego badania.
  • identyfikację możliwych źródeł finansowania i ich wpływu na ocenę inwestycji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Ocena inwestycji: Poziomy 1-3

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Ocena inwestycji: Poziom 4

Opracowuje i dokumentuje oceny inwestycyjne dla szeregu różnych projektów. Identyfikuje odpowiednie techniki oceny na bazie charakterystyki projektu. Gromadzi informacje niezbędne do stworzenia oceny inwestycji we współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi udziałowcami. Przedstawia wyniki oceny inwestycji wybranym udziałowcom. Dopracowuje i utrzymuje wyceny inwestycyjne.

Ocena inwestycji: Poziom 5

Doradza w zakresie podejścia do oceny inwestycji i dostosowuje standardy organizacyjne do kontekstu portfeli/programów. Kieruje działaniami związanymi z oceną inwestycji dla prostych portfeli i programów oraz złożonych projektów.

Ocena inwestycji: Poziom 6

Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dla ocen inwestycji. Kieruje działaniami mającymi na celu ustanowienie spójnej oceny w ramach projektów i programów składowych portfela. Przegląda oceny inwestycji dla inicjatyw o wysokiej wartości w celu zapewnienia ich jakości. Kieruje działaniami związanymi z oceną inwestycji dla złożonych programów pracy i portfeli.

Ocena inwestycji: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.