Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie finansowe FMIT

Wspieranie efektywnego wykorzystania i kontroli zasobów finansowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta odnosi się zazwyczaj do specjalistycznych stanowisk związanych z zarządzaniem finansowym – nie zaś do menedżerów odpowiedzialnych za własne budżety operacyjne lub projektowe.

Zarządzanie finansowe musi być dostosowane do strategii biznesowych oraz do praktyk roboczych w obszarach takich jak – między innymi – system zarządzania, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie portfelem, programami i projektami, zarządzanie aktywami.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zarządzanie finansowe, kontrolę i zarządzanie aktywami i zasobami
  • wspieranie procesu decyzyjnego
  • budżetowanie, prognozowanie i rozliczanie zasobów finansowych
  • zarządzanie finansowe dla kosztów opartych na konsumpcji, takich jak usługi w chmurze
  • wdrażanie praktyk zarządzania finansowego w celu wspierania pracy iteracyjnej/zwinnej
  • opracowywanie modeli kosztów usług, projektów i komponentów
  • określanie modeli opłat za świadczenie usług 
  • stosowanie standardów i zasad rachunkowości oraz zapewnienie zgodności z wymogami w zakresie zarządzania, wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie finansowe: Poziomy 1-3

Ta umiejętność nie jest zazwyczaj obserwowana ani praktykowana na tych poziomach odpowiedzialności i rozliczalności.

Zarządzanie finansowe: Poziom 4

Monitoruje i prowadzi dokumentację finansową zgodnie z uzgodnionymi wymogami w zakresie zgodności i audytu. Pomaga w identyfikowaniu i obliczaniu kosztów procesów, usług, projektów i komponentów na potrzeby planowania finansowego i budżetowania. Zbiera wymagane dane finansowe i raporty do analizy i w celu ułatwienia podejmowania decyzji.

Zarządzanie finansowe: Poziom 5

Doradza w zakresie planowania finansowego, budżetowania, kosztorysowania, księgowania i pobierania opłat z wykorzystaniem uznanych praktyk i standardów księgowych. Opracowuje plany i prognozy finansowe. Monitoruje wydatki i zarządza nimi oraz analizuje obszary, w których budżet i wydatki przekraczają uzgodniony próg tolerancji. Przyczynia się do określenia i funkcjonowania skutecznej kontroli finansowej i procesu decyzyjnego. Analizuje rzeczywiste wydatki, bada odchylenia i doradza w sprawie możliwości wykorzystania dostępnego budżetu.

Zarządzanie finansowe: Poziom 6

Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące zarządzania finansami w celu wspierania realizacji strategii biznesowej. Promuje świadomość handlową i zachęca do przyjęcia i przestrzegania polityki i standardów zarządzania finansowego. Wyznacza, negocjuje, uzgadnia wszystkie budżety i cele finansowe oraz zarządza nimi, zapewniając odpowiednie finansowanie. Prowadzi działania mające na celu analizę wyników finansowych i inicjuje wymagane usprawnienia w wykorzystaniu dostępnego budżetu w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb.

Zarządzanie finansowe: Poziom 7

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.