Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie rozwojem systemów DLMG

Planowanie, szacowanie i wykonywanie prac związanych z rozwojem systemów zgodnie z czasem, budżetem i celami jakościowymi.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • przyjmowanie i dostosowywanie modeli cyklu życia rozwoju systemu na podstawie kontekstu pracy oraz właściwy wybór spośród podejść predykcyjnych (opartych na planie) lub adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych)
  • współpracę i otwartą komunikację z udziałowcami z naciskiem na dostarczanie wartości z rozwoju systemów
  • zarządzanie ryzykiem i umożliwienie terminowego dostosowania planów i wyników, aby nadal spełniać wymagania klienta i dostarczać wartość
  • dostosowanie działań związanych z rozwojem systemów i dostarczanych produktów do architektur i standardów oraz zapewnienie jakości, bezpieczeństwa i prywatności 
  • opracowywanie map drogowych w celu przekazywania planów rozwoju systemów
  • określenie zasobów potrzebnych na wszystkich etapach (planowanie, szacowanie, realizacja) projektów rozwoju systemów oraz sposobu zaspokojenia popytu przy zachowaniu zdolności podażowych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziom 5

Planuje i prowadzi projekty rozwoju systemów, które wspierają cele i plany organizacji. Wybiera, przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody, narzędzia i techniki rozwoju systemów. Zapewnia, że udziałowcy są świadomi wymaganych zasobów i że są one udostępniane. Pomaga zapewnić dostępność i optymalne wykorzystanie zasobów. Monitoruje postępy w realizacji projektów rozwojowych i informuje o nich. Zapewnia, że projekty są realizowane zgodnie z ustalonymi architekturami, standardami, metodami i narzędziami oraz uwzględniają wymogi bezpieczeństwa i prywatności. Opracowuje mapy drogowe w celu komunikowania przyszłych działań rozwojowych.

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziom 6

Wyznacza politykę i kieruje przestrzeganiem standardów w zakresie rozwoju systemów. Kieruje działaniami mającymi na celu uczynienie bezpieczeństwa i prywatności integralną częścią rozwoju systemów. Identyfikuje zasoby niezbędne do realizacji wszystkich etapów projektów rozwoju systemów i zarządza tymi zasobami. Zapewnia realizację celów technicznych, finansowych i jakościowych.

Zarządzanie rozwojem systemów: Poziom 7

Kieruje określaniem, wdrażaniem i ciągłym doskonaleniem ram zarządzania rozwojem systemów organizacji. Dostosowuje rozwój systemów do strategii i celów biznesowych oraz do pojawiających się możliwości technologicznych i cyfrowych. Utrzymuje przegląd wkładu programów rozwoju systemów w sukces organizacyjny. Zatwierdza strukturę funkcji i platform rozwoju systemów. Wyznacza strategię zarządzania zasobami w ramach rozwoju systemów i zatwierdza przydział środków na programy rozwoju systemów.