Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie aktywami ASMG

Zarządzanie pełnym cyklem życia aktywów od ich nabycia poprzez eksploatację, utrzymanie aż do utylizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Aktywa, którymi należy zarządzać, obejmują składniki takie jak – między innymi – sprzęt, oprogramowanie, dane, sieci, usługi w chmurze, urządzenia, własność intelektualna, licencje i umowy, gwarancje.

Pełny cykl życia obejmuje nabycie, przechowywanie, dystrybucję, przemieszczanie i likwidację aktywów.

Zarządzanie aktywami wymaga znajomości procesów, narzędzi i technik finansowych, prawnych i technicznych.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • dostarczanie informacji i porad w celu optymalizacji wartości, kontroli kosztów, zarządzania ryzykiem, wspierania procesu podejmowania decyzji oraz spełniania wymogów regulacyjnych lub umownych
  • udzielanie porad w zakresie zarządzania aktywami obejmuje takie obszary jak – między innymi – utrzymanie aktywów sprzętowych, licencjonowanie oprogramowania, ochrona własności intelektualnej i zobowiązania prawne
  • stosowanie międzynarodowych standardów w zarządzaniu aktywami
  • integrację z zarządzaniem bezpieczeństwem, zmianą i konfiguracją
  • rozwiązywanie problemów i zagrożeń związanych z nieautoryzowanymi aktywami, takimi jak – między innymi – nielicencjonowane kopie oprogramowania, usługi w chmurze, urządzenia.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Zarządzanie aktywami: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie aktywami: Poziom 2

Stosuje uzgodnione procedury tworzenia i utrzymania dokładnego rejestru aktywów. Przeprowadza działania związane z administracją aktywami. Sporządza rutynowe raporty wspierające czynności zarządzania aktywami i podejmowanie decyzji.

Zarządzanie aktywami: Poziom 3

Stosuje narzędzia, techniki i procesy w celu tworzenia i utrzymania odpowiedniego rejestru danych. Tworzy raporty i analizy wspierające działania w ramach zarządzania aktywami oraz pomagające w podejmowaniu decyzji.

Zarządzanie aktywami: Poziom 4

Kontroluje aktywa w jednym lub kilku znaczących obszarach, zapewniając, że administrowanie pełnym cyklem życia aktywów jest realizowane. Tworzy i analizuje rejestry i historie zatwierdzonych aktywów oraz weryfikuje, czy wszystkie te aktywa znajdują się w znanym stanie i lokalizacji. Podejmuje działania podkreślenia i rozwiązania potencjalnych przypadków nieautoryzowanych aktywów.

Zarządzanie aktywami: Poziom 5

Zarządza zgodnością aktywów IT i usług z wymaganiami biznesowymi i ustawowymi oraz utrzymuje tę zgodność. Wskazuje i ocenia powiązane ryzyko i informuje o nim. Gwarantuje, że osoby kontrolujące aktywa, zespoły ds. infrastruktury i działalności, koordynacji i optymalizacji wartości sprawują kontrolę i utrzymują zgodność z odpowiednimi przepisami prawnymi.

Zarządzanie aktywami: Poziom 6

Wyznacza strategię zarządzania aktywami w całej organizacji. Informuje o polityce, zarządzaniu, zakresie i rolach związanych z zarządzaniem aktywami. Promuje świadomość i zaangażowanie w rolę zarządzania aktywami w ciągłym ekonomicznym i efektywnym świadczeniu usług. Zapewnia informacje i porady dotyczące złożonych kwestii związanych z zarządzaniem aktywami. Inicjuje ocenę wpływu wynikającą z decyzji o uzyskaniu, zmianie lub kontynuacji posiadania lub użytkowania składnika aktywów, systemu lub usługi.

Zarządzanie aktywami: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.