Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie konfiguracją CFMG

Planowanie, identyfikacja, kontrola, rozliczanie i audyt elementów konfiguracji (CI) i ich wzajemnych powiązań.

Uwagi zawierające wskazówki

Elementy konfiguracji (CI) mogą obejmować szeroką gamę komponentów (obiektów), takich jak – między innymi – kod źródłowy, oprogramowanie, produkty, systemy, sprzęt, sieci, budynki, dostawcy, definicje procesów i dokumenty. Spójny zestaw CI tworzy konfigurację.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikowanie i dokumentowanie cech funkcjonalnych i fizycznych CI
  • identyfikację zależności i utrzymanie spójności pomiędzy CI dla określonych konfiguracji
  • identyfikację powiązanych konfiguracji, statusu, wersji i innych cech charakterystycznych CI w różnych punktach w czasie
  • kontrolowanie zmian w charakterystyce CI, rejestrowanie i raportowanie przetwarzania zmian oraz statusu wdrożenia
  • systematyczne kontrolowanie zmian w konfiguracji oraz utrzymywanie integralności, spójności i możliwości śledzenia tej konfiguracji przez cały cykl życia projektu, systemu i/lub usługi
  • przestrzeganie ustalonych standardów bezpieczeństwa, ochrony i jakości
  • weryfikację i audyt zapisów PW pod kątem jakości danych i zgodności z określonymi wymogami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 2

Stosuje narzędzia, techniki i procesy administrowania, śledzenia, rejestrowania, sporządzania sprawozdań i korekty pozycji konfiguracji, komponentów i zmian. Pomaga podczas audytów w celu sprawdzenia dokładności informacji i przeprowadza wszelkie niezbędne działania naprawcze zgodnie ze wskazaniami.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 3

Stosuje narzędzia, techniki i procesy do śledzenia, rejestrowania i poprawiania informacji związanych z pozycjami konfiguracji. Weryfikuje i zatwierdza zmiany, gwarantując ochronę zasobów i komponentów przed nieupoważnioną zmianą, odchyleniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Gwarantuje, że użytkownicy przestrzegają standardów identyfikacji dla typów obiektów, środowisk, procesów, cykli życia, dokumentacji, wersji, formatów, punktów odniesienia, wydań i szablonów. Przeprowadza audyty, aby sprawdzić dokładność informacji, i podejmuje wszelkie niezbędne działania naprawcze zgodnie ze wskazaniami.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 4

Proponuje i ustala pozycje konfiguracji (CI) do unikalnej identyfikacji w ramach konwencji nazewnictwa. Wprowadza procesy operacyjne w celu utrzymania bezpiecznej konfiguracji, klasyfikacji i zarządzania CI oraz pod kątem weryfikacji i audytu dokumentacji konfiguracji. Rozwija, konfiguruje i utrzymuje narzędzia (włączając automatyzację) do identyfikacji, śledzenia, rejestrowania i utrzymania dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji. Sporządza raporty dotyczące statusu zarządzania konfiguracją. Wskazuje problemy i usterki oraz zalecane działania naprawcze.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 5

Planuje zebranie i zarządzanie CI i powiązanymi informacjami. Ustala zakres procesów zarządzania konfiguracją oraz pozycji konfiguracji (CI) i powiązanych informacji do kontroli. Wskazuje i ocenia przyjęcie odpowiednich narzędzi, technik i procesów (włączając automatyzację) zarządzania konfiguracją oraz zarządza nimi. Przyczynia się do rozwoju strategii, polityk standardów i wytycznych zarządzania konfiguracją.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 6

Opracowuje strategie, zasady, standardy i wytyczne zarządzania konfiguracją. Opowiada się za znaczeniem i wartością zarządzania konfiguracją i rozwija nowe metody i możliwości organizacyjne (włączając automatyzację) pod kątem zarządzania konfiguracją. Zapewnia zasoby do umożliwienia przyjęcia i przestrzegania standardów i polityk. Mierzy i monitoruje przestrzeganie standardów i gwarantuje spójną realizację procesów w ramach organizacji.

Zarządzanie konfiguracją: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.