Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie usługami technologicznymi ITMG

Zarządzanie dostarczaniem usług opartych na technologii w celu zaspokojenia określonych potrzeb organizacyjnych.

Uwagi zawierające wskazówki

Usługi oparte na technologii mogą obejmować między innymi infrastrukturę IT, usługi audiowizualne, komputery dla użytkowników końcowych, aplikacje dla przedsiębiorstw, obiekty, usługi komunikacyjne i przemysłowe systemy sterowania.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zatwierdzanie, przygotowywanie, planowanie nowych lub zmienionych usług oraz zarządzanie nimi
  • zarządzanie wydajnością systemów i usług pod kątem ich wkładu w wyniki działalności, koszty finansowe i zrównoważony rozwój
  • kompleksowe zarządzanie usługami, zarówno świadczonymi wewnętrznie, jak i pozyskiwanymi zewnętrznie
  • integrację usług wewnętrznych i zewnętrznych, a także opcji realizacji z wykorzystaniem wielu możliwości świadczenia usług
  • opracowywanie i wdrażanie planów ciągłego doskonalenia usług w celu zapewnienia, że usługi technologiczne odpowiednio zaspokajają zmieniające się potrzeby.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Zarządzanie usługami technologicznymi: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie usługami technologicznymi: Poziom 5

Odpowiada za zarządzanie projektowaniem, zamówieniami, instalacją, modernizacją, obsługą, kontrolą, konserwacją i skutecznym wykorzystaniem określonych usług technologicznych. Kieruje dostarczaniem usług, zapewniając, że uzgodnione poziomy usług, wymogi bezpieczeństwa i inne standardy jakościowe są spełnione. Zapewnia przestrzeganie odpowiednich polityk i procedur. Zapewnia, że procesy i praktyki są ujednolicone w zespołach i wśród dostawców, aby działać skutecznie i efektywnie. Monitoruje działanie usług technologicznych. Przekazuje właściwe statusy i inne raporty dla menedżerów i użytkowników wyższego szczebla.

Zarządzanie usługami technologicznymi: Poziom 6

Identyfikuje zasoby potrzebne do budżetowania, szacowania, planowania, rozwoju i dostarczania określonego portfolio usług i systemów technologicznych i zarządza nimi. Współpracuje z udziałowcami i wpływa na nich, aby zapewnić, że usługi są rozwijane i zarządzane w celu spełnienia uzgodnionych poziomów usług, wymagań bezpieczeństwa i innych standardów jakości. Planuje wdrażanie procesów i procedur, narzędzi i technik monitorowania i zarządzania wydajnością usług technologicznych oraz zarządza nimi. Dostosowuje wkład określonych systemów i usług do jasno sprecyzowanych celów organizacyjnych i finansowych oraz celów wydajnościowych. Zaleca opcje dla sourcingu – wewnętrzne, zlecone na zewnątrz lub kombinację. Monitoruje wyniki zespołów realizujących dostawy i w razie potrzeby podejmuje działania naprawcze zgodnie z polityką.

Zarządzanie usługami technologicznymi: Poziom 7

Dostosowuje zarządzanie usługami technologicznymi do strategii organizacyjnych, celów i pojawiających się możliwości. Promuje możliwości, jakie technologia oferuje organizacji, w tym wykonalność zmian i ich prawdopodobny wpływ. Zezwala na ustanowienie nowych lub zmodyfikowanych możliwości świadczenia usług technologicznych. Integruje opcje wewnętrzne i zlecane na zewnątrz, jak również opcje dostaw wykorzystujące wiele możliwości świadczenia usług. Zatwierdza przydział zasobów na potrzeby planowania, rozwoju i świadczenia wszystkich usług i produktów technicznych. Utrzymuje przegląd wkładu usług technologicznych w sukces organizacyjny.