Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

System zarządzania GOVN

Określenie i stosowanie ram podejmowania decyzji, zarządzania relacjami z udziałowcami oraz określania prawomocnych uprawnień.

Uwagi zawierające wskazówki

System zarządzania może być stosowany do konkretnych działań lub może stanowić jedną zintegrowaną strukturę w całej organizacji.

Specjalizacje obejmują m.in. bezpieczeństwo, informacje, technologie, architektury, IT w przedsiębiorstwie, zarządzanie usługami.

Obowiązki organizacji mogą być zewnętrzne lub wewnętrzne, w tym – między innymi – legislacyjne, regulacyjne, umowne oraz związane z przestrzeganiem uzgodnionych standardów/polityk lub ram etycznych. 

Działania mogą obejmować między innymi:

  • definiowanie i funkcjonowanie systemu reguł, praktyk i procesów, za pomocą których organizacja podejmuje decyzje, zarządza relacjami z udziałowcami oraz określa prawomocne uprawnienia
  • określenie sposobu kierowania działaniami organizacji, oceniania ich i monitorowania
  • opracowywanie i stosowanie ram strategicznych i operacyjnych, polityk, procesu decyzyjnego, procesów biznesowych i planów w celu spełnienia wymagań udziałowców.

System zarządzania jest wyraźnie wspominany w wielu umiejętnościach SFIA. Specjaliści mogą wnieść specjalistyczną wiedzę do procesów zarządzania, przeglądów i rozwoju – ale nie oznacza to, że potrzebują umiejętności SFIA w zakresie systemu zarządzania.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 6 7

System zarządzania: Poziomy 1-5

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

System zarządzania: Poziom 6

Wdraża ramy systemu zarządzania w celu umożliwienia prowadzenia działalności w zakresie systemu zarządzania. W ramach zdefiniowanego obszaru odpowiedzialności określa wymagania dotyczące odpowiedniego systemu zarządzania, odzwierciedlającego wartości organizacji, jej etykę i szersze ramy zarządzania. Informuje o oddelegowanych uprawnieniach, korzyściach, możliwościach, kosztach i ryzyku. Prowadzi przeglądy praktyk w zakresie systemu zarządzania, zachowując odpowiednią i wystarczającą niezależność od działań kierownictwa. Działa jako osoba kontaktowa organizacji dla odpowiednich organów regulacyjnych i zapewnia właściwe relacje między organizacją a udziałowcami zewnętrznymi.

System zarządzania: Poziom 7

Kieruje definiowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem ram systemu zarządzania w celu wypełnienia zobowiązań organizacji wynikających z regulacji, prawa lub umów. Zapewnia przywództwo, kierunek i nadzór nad działaniami związanymi z zarządzaniem organizacją. Zabezpiecza zasoby niezbędne do realizacji działań zmierzających do osiągnięcia celów organizacji w zakresie systemu zarządzania przy zachowaniu skutecznej przejrzystości. Zapewnia udziałowców, że organizacja może wywiązać się ze swoich zobowiązań z zachowaniem uzgodnionego bilansu korzyści, szans, kosztów i ryzyka.