Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Planowanie strategiczne ITSP

Tworzenie i utrzymywanie strategii mającej na celu dostosowanie działań organizacyjnych, planów i zasobów do celów biznesowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • tworzenie iteracji i przegląd planów strategicznych 
  • opracowywanie planów rozwoju i realizacji strategii
  • współpracę z zainteresowanymi stronami w celu komunikowania i wdrażania zarządzania strategicznego poprzez cele, odpowiedzialność i monitorowanie postępów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Planowanie strategiczne: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Planowanie strategiczne: Poziom 5

Gromadzi informacje i tworzy raporty oraz spostrzeżenia w celu wsparcia procesów zarządzania strategicznego. Gwarantuje, że wszyscy udziałowcy przestrzegają strategicznego podejścia do zarządzania oraz terminów. Zapewnia wsparcie i wskazówki, aby pomóc udziałowcom w stosowaniu się do tego podejścia. Rozwija i komunikuje plany postępu strategii. Przyczynia się do rozwoju zasad, standardów i wytycznych w celu rozwoju i planowania strategii.

Planowanie strategiczne: Poziom 6

Wyznacza zasady, standardy i wytyczne sposobu przeprowadzania strategicznego rozwoju i planowania organizacji. Kieruje i zarządza tworzeniem lub przeglądem strategii spełniającej wymagania firmy. Rozwija, komunikuje, wdraża i przegląda procesy osadzające strategiczne zarządzanie w planach zarządzania i operacyjnych danej organizacji.

Planowanie strategiczne: Poziom 7

Kieruje tworzeniem definicji, wdrożeniem i komunikacją strategicznych ram zarządzania organizacji. Kieruje tworzeniem oraz przeglądem strategii i planów wspierających strategiczne wymagania biznesowe.