Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Architektura przedsiębiorstw i biznesu STPL

Dopasowanie strategii technologicznej organizacji do jej misji biznesowej, strategii i procesów oraz udokumentowanie tego za pomocą modeli architektonicznych.

Uwagi zawierające wskazówki

Architektura przedsiębiorstwa jest zazwyczaj rozpatrywana w czterech domenach: biznes, dane, aplikacje i technologie infrastrukturalne. Może to również obejmować bezpieczeństwo informacji lub zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • przekładanie strategii i celów biznesowych na model operacyjny
  • ocenianie obecnych zdolności i określenie wymaganych zmian w zdolnościach dla osiągnięcia celów
  • opisywanie wzajemnych powiązań między ludźmi, organizacją, usługą, procesem, danymi, informacją, technologią i środowiskiem zewnętrznym
  • tworzenie, iterowanie i utrzymywanie modeli architektonicznych i widoków ucieleśniających kluczowe zasady opisujące przyszły stan organizacji i umożliwiające jej ewolucję
  • wdrażanie praktyk pracy nad architekturą korporacyjną w celu wspierania i umożliwienia pracy iteracyjnej/zwinnej
  • interpretowanie celów biznesowych i czynników stymulujących
  • dokumentowanie i przekazywanie ograniczeń, standardów i zasad przewodnich niezbędnych do zdefiniowania i zapewnienia wymaganej ewolucji i zarządzania nią
  • stosowanie modeli i procesów architektonicznych w celu ułatwienia zmian w strukturze organizacji, procesach biznesowych, informacjach lub danych, systemach biznesowych i infrastrukturze
  • opisanie, gdzie i dlaczego przedsiębiorstwo skorzysta z usług opartych na chmurze.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziomy 1-4

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziom 5

Opracowuje modele i plany w celu realizacji strategii biznesowej, wykorzystując możliwości poprawy wyników biznesowych. Przyczynia się do tworzenia i przeglądu strategii zdolności systemów, która spełnia strategiczne wymagania firmy. Określa wymagania i precyzuje skuteczne procesy biznesowe poprzez usprawnienia w zakresie praktyk dotyczących technologii, informacji lub danych, a także organizacji, ról, procedur i wyposażenia.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziom 6

Rozwija architekturę przedsiębiorstwa oraz procesy osadzające strategiczne zastosowania zmiany w zarządzaniu organizacją. Kieruje tworzeniem i przeglądem strategii możliwości systemów spełniających wymagania strategiczne firmy. Zapewnia zaangażowanie wszystkich kluczowych udziałowców. Gromadzi i ustala priorytety trendów rynkowych i środowiskowych, strategii i celów biznesowych i wskazuje korzyści dla firmy z zastosowania alternatywnych strategii. Opracowuje i przedstawia analizy biznesowe w celu uzyskania aprobaty, finansowania i ustalenia priorytetów inicjatyw na wysokim poziomie. Wyznacza strategie, zasady, standardy i praktyki w celu zapewnienia zgodności między strategiami biznesowymi, strategiami dotyczącymi technologii i działaniami transformacji przedsiębiorstw.

Architektura przedsiębiorstw i biznesu: Poziom 7

Rozwija architekturę przedsiębiorstwa oraz procesy osadzające strategiczne zastosowania zmiany w zarządzaniu organizacją. Kieruje tworzeniem i przeglądem strategii zdolności przedsiębiorstwa do obsługi wymagań strategicznych firmy. Wskazuje korzyści alternatywnych strategii dla firmy. Gwarantuje zgodność pomiędzy strategiami biznesowymi, działaniami w ramach transformacji przedsiębiorstwa i kierunkami technologicznymi, ustalając strategie, zasady, standardy i praktyki.