Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Definicja wymagań i zarządzanie REQM

Zarządzanie wymaganiami przez cały cykl życia dostawy i eksploatacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Wymagania mogą być związane z oprogramowaniem, systemami, danymi, procesami, produktami lub usługami.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • pozyskiwanie i analizę wymagań – zarówno funkcjonalnych, jak i niefunkcjonalnych 
  • zapewnienie, że wymagania i priorytety klienta są dokładnie odzwierciedlone
  • organizowanie i priorytetyzację wymagań przy użyciu technik takich jak – między innymi – mapy drogowe produktu, epopeje, historie użytkowników i backlogi
  • określanie i walidację wymagań i ograniczeń do poziomu, który umożliwia efektywny rozwój i eksploatację nowego lub zmienionego oprogramowania, systemów, procesów, produktów lub usług
  • negocjowanie kompromisów, które są możliwe do zaakceptowania przez kluczowych udziałowców i mieszczą się w ramach ograniczeń budżetowych, technicznych, regulacyjnych i innych
  • przyjmowanie i dostosowywanie modeli cyklu życia zarządzania wymaganiami.

Podejście do cyklu życia wymagań będzie oparte na kontekście pracy i może być wybrane spośród podejść predykcyjnych (opartych na planie) lub adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych).

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 2

Korzysta ze standardowych technik ustalenia, określenia i dokumentowania wymagań w odniesieniu do prostych obszarów tematycznych o jasno zdefiniowanych granicach. Pomaga podczas tworzenia definicji i zarządzania wymaganiami. Pomaga podczas tworzenia punktu odniesienia wymagań oraz podczas prowadzenia badań i stosowania zatwierdzonych zmian.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 3

Definiuje ustalanie zakresu, znaczenie wymagań oraz działania dotyczące priorytetów niewielkich zmian oraz zarządza nimi i pomaga przy bardziej złożonych inicjatywach zmian. Przestrzega uzgodnionych standardów i stosuje odpowiednie techniki do uzyskania i udokumentowania szczegółowych wymagań. Dokonuje konstruktywnej krytyki wobec udziałowców. Przegląda wymagania pod względem błędów i pominięć. Ustala priorytety wymagań oraz dokumentuje możliwość śledzenia do źródła. Zapewnia spostrzeżenia dotyczące punktu odniesienia wymagań, zgodnie z polityką zarządzania zmianami.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 4

Definiuje zakres, definicję wymagań i priorytetyzację dla inicjatyw o średniej wielkości i złożoności i zarządza nimi. Przyczynia się do wyboru podejścia do wymagań. Ułatwia przekazywanie informacji przez udziałowców, dostarcza konstruktywnych wyzwań i umożliwia efektywną priorytetyzację wymagań. Wyznacza podstawy wymagań, uzyskuje formalną zgodę na wymagania i zapewnia identyfikowalność do źródła.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 5

Planuje ustalanie zakresu, definicji wymagań oraz działania dotyczące priorytetów dużych, złożonych inicjatyw i kieruje nimi. Wybiera, przyjmuje i wdraża odpowiednie definicje wymagań i metody, narzędzia i techniki zarządzania. Przyczynia się do rozwoju metod i standardów organizacyjnych w zakresie zarządzania wymaganiami. Uzyskuje dane oraz zgody na wymagania od różnych udziałowców. Negocjuje z udziałowcami w celu zarządzania sprzecznymi priorytetami i konfliktami. Wyznacza punkty odniesienia dla wymagań. Gwarantuje zbadanie zmian wymagań i zarządzanie nimi.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 6

Opowiada się za znaczeniem i wartością zasad zarządzania wymaganiami oraz wyborem odpowiednich modeli cyklu życia zarządzania wymaganiami. Rozwija zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące definicji i zarządzania wymaganiami. Planuje tworzenie zakresu, definicji wymagań oraz wyznaczanie priorytetów dotyczących kompleksowych, strategicznych programów i kieruje tymi procesami. Kieruje przyjęciem i przestrzeganiem zasad i standardów. Rozwija nowe metody i możliwości organizacyjne zarządzania wymaganiami.

Definicja wymagań i zarządzanie: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.