Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Architektura rozwiązania ARCH

Opracowywanie i komunikowanie wielowymiarowej architektury rozwiązania w celu osiągnięcia uzgodnionych wyników biznesowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • definiowanie planowanej eksploatacji i utrzymania rozwiązania w środowisku produkcyjnym – uwzględnienie zmian w usługach, procesach, organizacji i modelach operacyjnych oraz technologii 
  • zapewnienie, że istniejące i planowane komponenty rozwiązania są zgodne z odpowiednimi architekturami, strategiami, politykami, standardami i praktykami 
  • uwzględnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i testowania rozwiązań
  • uwzględnianie odpowiednich architektur, strategii, polityk, standardów i praktyk 
  • identyfikowanie odpowiednich usług w chmurze
  • opracowanie map drogowych migracji komponentów do usług w chmurze
  • opracowanie mapy drogowej wdrożenia i informowanie o niej 
  • zapewnianie wytycznych i zarządzania opartego na ryzyku w celu wspierania wdrażania rozwiązań, w tym zarządzanie wnioskami o zmiany i odchylenia od specyfikacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Architektura rozwiązania: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Architektura rozwiązania: Poziom 4

Przyczynia się do rozwoju architektury rozwiązań w danej branży, infrastrukturze lub obszarze funkcyjnym. Wskazuje i ocenia alternatywne architektury i kompromis pod względem kosztów, jakości i skalowalności. Określa i dokumentuje decyzje o istotnym znaczeniu dla architektury. Tworzy specyfikacje elementów, warstw i interfejsów w chmurze lub lokalnych w celu przełożenia na szczegółowe projekty przy użyciu wybranych usług i produktów. Wspiera projekty lub inicjatywy zmian poprzez przygotowanie planów i zastosowanie zasad projektowania. Zapewnia zgodność rozwiązań ze standardami przedsiębiorstwa i architektury rozwiązania (włączając bezpieczeństwo).

Architektura rozwiązania: Poziom 5

Kieruje rozwojem architektury rozwiązania w określonej działalności, infrastrukturze lub obszarze funkcyjnym. Kieruje przygotowaniem planów technicznych i dba o udostępnienie odpowiednich zasobów technicznych. Gwarantuje dostępność odpowiednich narzędzi i metod oraz ich zrozumienie i wdrożenie w rozwoju architektury. Zapewnia doradztwo techniczne i opiekę zarządczą w zakresie rozwoju rozwiązań i integracji. Ocenia wnioski o zmiany i odchylenia od specyfikacji oraz zaleca działania. Zapewnia prawidłowe stosowanie odpowiednich strategii technicznych, polityk, standardów i praktyk (w tym w zakresie bezpieczeństwa).

Architektura rozwiązania: Poziom 6

Kieruje rozwojem architektury dla złożonych rozwiązań, zapewniając spójność z ustalonymi wymaganiami. Wyznacza polityki, zasady i praktyki wyboru komponentów architektury rozwiązania. Zarządza kompromisami i równoważy wymagania funkcjonalne, jakość usług i zarządzanie systemami w znaczącym obszarze organizacji. Informuje udziałowców o proponowanych decyzjach. Koordynuje architekturę docelową i zarządza nią w ramach wielu projektów lub inicjatyw. Utrzymuje stabilną, wykonalną architekturę i zapewnia spójność projektu oraz przestrzeganie odpowiednich standardów w wielu projektach lub inicjatywach.

Architektura rozwiązania: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.