Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie systemów DESN

Projektowanie systemów w celu spełnienia określonych wymagań i uzgodnionych architektur systemów.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wykorzystanie koncepcji projektowych do opracowania projektu systemu i zapewnienia podstaw do budowy i weryfikacji systemów
  • projektowanie lub wybór elementów systemu
  • projektowanie systemów zgodnych z architekturami chmurowymi i dobór komponentów takich jak infrastruktura jako usługa, platforma jako usługa i oprogramowanie jako usługa
  • opracowanie pełnego zestawu szczegółowych modeli, właściwości i/lub cech charakterystycznych opisanych w formie odpowiedniej do wdrożenia
  • przyjmowanie i dostosowywanie modeli cyklu życia projektu systemu na podstawie kontekstu pracy z wykorzystaniem podejść predykcyjnych (opartych na planie) lub podejść adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych) do projektowania systemu
  • przestrzeganie wymogów regulacyjnych i standardów organizacyjnych, w tym w zakresie bezpieczeństwa.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Projektowanie systemów: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Projektowanie systemów: Poziom 3

Stosuje standardowe podejścia i ustalone wzorce projektowe do tworzenia nowych projektów prostych systemów lub ich elementów. Identyfikuje i rozwiązuje drobne problemy projektowe. Identyfikuje alternatywne opcje projektowe i poszukuje wskazówek, gdy odbiega od ustalonych wzorców projektowych.

Projektowanie systemów: Poziom 4

Projektuje elementy systemu, korzystając z odpowiednich technik modelowania, przestrzegając uzgodnionych architektur, standardów projektowania, wzorców i metodologii. Wskazuje i ocenia alternatywne opcje projektowania oraz kompromisów. Tworzy wiele wersji projektu, aby rozwiązać wątpliwości różnych udziałowców i sprostać wymaganiom funkcjonalnym i niefunkcjonalnym. Tworzy modele, symulacje lub prototypy zachowań elementów proponowanych systemów, uzyskując aprobatę udziałowców. Tworzy szczegółowe specyfikacje projektów, aby stworzyć podstawy do budowy systemów. Przegląda, weryfikuje i usprawnia własne projekty względem specyfikacji.

Projektowanie systemów: Poziom 5

Projektuje duże lub złożone systemy i przeprowadza analizę wpływu głównych opcji projektowych i kompromisów. Zapewnia, że projekt systemu równoważy wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Przegląda projekty systemów i zapewnia, że odpowiednie metody, narzędzia i techniki są skutecznie stosowane. Formułuje zalecenia oraz ocenia związane z tym ryzyko i zarządza nim. Przyjmuje i dostosowuje metody, narzędzia i techniki projektowania systemu. Przyczynia się do rozwoju zasady projektowania systemu, standardów i wyboru komponentów architektury.

Projektowanie systemów: Poziom 6

Rozwija przyjęcie i przestrzeganie polityk, standardów, wytycznych i metod organizacyjnych w zakresie projektowania systemów oraz kieruje nimi. Zwraca uwagę na znaczenie i wartość zasad projektowania systemów oraz wyboru odpowiednich modeli cyklu życia projektowania systemów. Kieruje działaniami dotyczącymi projektowania systemów pod kątem strategicznych, dużych i złożonych programów rozwoju systemów. Rozwija skuteczne strategie wdrożenia, zgodne z określonymi wymaganiami, architekturami i ograniczeniami dla wydajności i wykonalności. Rozwija projekty systemów wymagające wprowadzenia nowych technologii lub nowego wykorzystania istniejących technologii.

Projektowanie systemów: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.