Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Analiza sytuacji biznesowej BUSA

Badanie sytuacji biznesowych w celu zdefiniowania rekomendacji działań usprawniających.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • planowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa
  • określenie podejścia dochodzeniowego 
  • współpracę z odpowiednimi udziałowcami
  • przegląd kontekstu strategicznego, w tym wizji, misji, celów, strategii i taktyki organizacji oraz jej zewnętrznego otoczenia biznesowego
  • zdefiniowanie problemów i analizę przyczyn źródłowych
  • identyfikowanie potencjalnych zmian w celu rozwiązania problemów lub wykorzystania możliwości
  • uzyskanie zgody na wnioski i zalecenia.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Analiza sytuacji biznesowej: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Analiza sytuacji biznesowej: Poziom 3

Bada proste sytuacje biznesowe w celu zidentyfikowania i przeanalizowania problemów i możliwości. Przyczynia się do zalecania ulepszeń. Postępuje zgodnie z ustalonymi standardami i technikami w celu zbadania, przeanalizowania i udokumentowania sytuacji biznesowych. Współpracuje z udziałowcami pod kierownictwem.

Analiza sytuacji biznesowej: Poziom 4

Bada sytuacje biznesowe, w których występuje pewna złożoność i niejednoznaczność. Przyjmuje holistyczne podejście do identyfikacji i analizy problemów i możliwości. Przyczynia się do wyboru podejścia i technik, które będą stosowane w analizie sytuacji biznesowej. Przeprowadza analizę przyczyn źródłowych i identyfikuje zalecenia dotyczące usprawnień. Angażuje się i współpracuje z udziałowcami operacyjnymi.

Analiza sytuacji biznesowej: Poziom 5

Planuje i bada analizy sytuacji biznesowych, w których występuje znaczna niejednoznaczność i złożoność, oraz zarządza nimi. Doradza w zakresie podejścia i technik, które należy zastosować w analizie sytuacji biznesowej. Zapewnia holistyczne podejście do identyfikacji i analizy szerokiego zakresu problemów i możliwości. Angażuje się i współpracuje z szerokim gronem udziałowców, w tym z osobami na szczeblu kierowniczym. Uzyskanie zgody udziałowców na wnioski i rekomendacje. Przyczynia się do określenia standardów organizacyjnych i wytycznych dla analizy sytuacji biznesowej.

Analiza sytuacji biznesowej: Poziom 6

Inicjuje i prowadzi analizy sytuacji biznesowych, w których występuje duża niejednoznaczność, złożoność i potencjalnie znaczący wpływ na organizację. Wyznacza i promuje potrzebę całościowej analizy sytuacji biznesowej przed rozpoczęciem programu zmian. Współpracuje z udziałowcami na poziomie wykonawczym i doradza w zakresie zalecanych inicjatyw zmian. Definiuje zasady organizacyjne, standardy i techniki analizy sytuacji biznesowej.

Analiza sytuacji biznesowej: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.