Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena wykonalności FEAS

Definiowanie, ocena i opisywanie opcji zmian biznesowych pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej oraz dopasowania strategicznego.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

 • generowanie i definiowanie opcji
 • zapewnienie zgodności opcji z wizją, misją, celami, strategią i taktyką organizacji
 • współpracę z odpowiednimi udziałowcami i specjalistami
 • ocenę opcji pod kątem wykonalności finansowej, technicznej i biznesowej.

Ocena wykonalności jest wielowymiarowa. Warianty zmian muszą być oceniane w kilku wymiarach, w tym – między innymi – w wymiarze finansowym, technicznym, zdolności i kultury organizacyjnej, kontekstu strategicznego, środowiska gospodarczego i/lub handlowego.

Ocena wykonalności zazwyczaj kończy się udokumentowanym uzasadnieniem biznesowym, wykorzystywanym do wspierania procesu podejmowania decyzji organizacyjnych dotyczących proponowanych inwestycji. Umiejętność ta koncentruje się na generowaniu, analizie i dokumentacji opcji inwestycyjnych.

  Poziomy

  Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

  Ocena wykonalności: Poziomy 1-2

  Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

  Ocena wykonalności: Poziom 3

  Wspiera identyfikację opcji i ocenę wykonalności. Wybiera i stosuje standardowe techniki w celu uzyskania informacji wymaganych do oceny wykonalności. Wspiera identyfikację wymiernych kosztów i korzyści oraz opracowanie uzasadnienia biznesowego.

  Ocena wykonalności: Poziom 4

  Wybiera odpowiednie podejścia i techniki oceny wykonalności. Określa zakres możliwych opcji. Zajmuje się sporządzeniem krótkiej listy opcji i oceny wykonalności. Współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi udziałowcami w celu uzyskania informacji wymaganych do oceny wykonalności. Wspiera przygotowanie opracowań biznesowych, w tym analizy kosztów/korzyści, wpływu i ryzyka dla każdej opcji.

  Ocena wykonalności: Poziom 5

  Zarządza pracami dochodzeniowymi umożliwiającymi przeprowadzenie oceny wykonalności. Współpracuje z udziałowcami i specjalistami w celu uzyskania informacji wymaganych do oceny wykonalności. Doradza w zakresie wyboru podejść i technik oceny wykonalności odpowiednich do sytuacji i opcji biznesowych. Przygotowuje opracowania biznesowe, w tym analizę kosztów/korzyści, wpływu i ryzyka dla każdej opcji.

  Ocena wykonalności: Poziom 6

  Ustanawia ramy organizacyjne i standardy dla oceny wykonalności i opracowywania uzasadnienia biznesowego. Kieruje ocenami wykonalności dla inicjatyw, które będą miały znaczący wpływ na organizację, i prowadzi je. Współpracuje z udziałowcami wyższego szczebla w celu wyjaśnienia strategicznego kontekstu dla opcji inwestycyjnych. Kieruje wyborem podejść i technik oceny wykonalności, które są odpowiednie do sytuacji i opcji biznesowych, i prowadzi je. Przedstawia oceny wykonalności i opracowania biznesowe udziałowcom wyższego szczebla i wspiera podejmowanie decyzji dotyczących opcji inwestycyjnych.

  Ocena wykonalności: Poziom 7

  Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.