Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Infrastruktura IT ITOP

Wdrażanie, konfigurowanie i obsługa infrastruktury IT.

Uwagi zawierające wskazówki

Składniki infrastruktury IT obejmują między innymi urządzenia fizyczne, zasoby wirtualne, oprogramowanie związane z infrastrukturą, oprogramowanie pośredniczące, usługi sieciowe i przechowywanie danych. Komponenty infrastruktury mogą się znajdować w konkretnej lokalizacji, mogą być zlecane na zewnątrz lub dostarczane jako usługi w chmurze.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • przygotowanie nowych lub zmienionych usług w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkowników lub dostawców organizacyjnych
  • utrzymanie i rozwój infrastruktury IT oraz jej elementów, w tym automatyzacja zadań za pomocą narzędzi i kodowania
  • zarządzanie aktualizacjami oprogramowania i stosowanie ich
  • budowanie systemów i komponentów w środowiskach zwirtualizowanych i w chmurze obliczeniowej oraz zarządzanie nimi
  • monitorowanie wydajności systemów i usług w odniesieniu do ich wkładu w wydajność, bezpieczeństwo i trwałość organizacji.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5

Infrastruktura IT: Poziom 1

Uczestniczy, pod nadzorem, w rutynowych działaniach związanych z infrastrukturą. Zdobywa wiedzę na temat komponentów infrastruktury i usług poprzez śledzenie działań doświadczonych kolegów.

Infrastruktura IT: Poziom 2

Wykonuje rutynowe procedury operacyjne, w tym wykonuje określone narzędzia/skrypty automatyzacji. Pod kierownictwem zmienia istniejące zadania automatyzacji, aby uzyskać podstawowe zrozumienie języka skryptowego / narzędzi automatyzacji. Uczestniczy w konserwacji i instalacji. Monitoruje i raportuje wydajność infrastruktury, aby umożliwić świadczenie usług. Rozwiązuje problemy lub zwraca się do innych o pomoc.

Infrastruktura IT: Poziom 3

Dostarcza/instaluje, konfiguruje i utrzymuje usługi i komponenty infrastruktury. Monitoruje, mierzy i raportuje obciążenie infrastruktury, wydajność i zdarzenia związane z bezpieczeństwem. Identyfikuje problemy operacyjne i przyczynia się do ich rozwiązania. Wykonuje uzgodnione procedury operacyjne, w tym tworzenie i przywracanie kopii zapasowych, przy użyciu dostarczonych narzędzi infrastrukturalnych i skryptów. Wykonuje uzgodnione zadania związane z konserwacją oprogramowania systemowego. Automatyzuje rutynowe zadania administracyjne systemu zgodnie ze specyfikacją przy użyciu standardowych narzędzi i podstawowych skryptów.

Infrastruktura IT: Poziom 4

Zapewnia wiedzę techniczną umożliwiającą prawidłowe stosowanie procedur operacyjnych. Przyczynia się do planowania i wdrażania konserwacji i aktualizacji infrastruktury. Wdraża uzgodnione zmiany w infrastrukturze i procedury konserwacyjne. Wykorzystuje narzędzia zarządzania infrastrukturą do określania statystyk dotyczących obciążenia i wydajności. Konfiguruje narzędzia i/lub tworzy skrypty w celu zautomatyzowania procesu dostarczania, testowania oraz wdrażania nowej i zmienionej infrastruktury. Utrzymuje procedury operacyjne i sprawdza, czy są one wykonywane zgodnie z ustalonymi standardami. Bada problemy operacyjne i umożliwia ich rozwiązywanie. Zapewnia raporty i propozycje poprawy dla specjalistów, użytkowników i menedżerów.

Infrastruktura IT: Poziom 5

Zapewnia przywództwo techniczne w celu optymalizacji wydajności infrastruktury IT. Bada przyjmowanie narzędzi, technik i procesów (w tym automatyzacji) do zarządzania systemami i usługami oraz zarządza nimi. Nadzoruje planowanie, instalację, utrzymanie i odbiór nowych i zaktualizowanych elementów infrastruktury oraz usług opartych na infrastrukturze. Zapewnia zgodność z oczekiwaniami dotyczącymi usług, wymogami bezpieczeństwa i innymi standardami jakości. Zapewnia, że procedury operacyjne i dokumentacja są odpowiednie do celu i aktualizowane. Zapewnia, że kwestie operacyjne są identyfikowane, rejestrowane, monitorowane i rozwiązywane. Zapewnia odpowiedni status i inne raporty dla specjalistów, użytkowników i kierownictwa.

Infrastruktura IT: Poziomy 6-7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.