Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Usprawnianie procesów biznesowych BPRE

Tworzenie nowych i potencjalnie zakłócających podejść do prowadzenia działalności gospodarczej.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • analizowanie i projektowanie procesów biznesowych w celu poprawy wyników działalności, tworzenia możliwości biznesowych, dostarczania nowych lub ulepszonych produktów/usług lub ulepszania łańcuchów wartości produktów/usług. Obejmuje przyjęcie i wykorzystanie danych, informacji, nowych lub istniejących technologii oraz usług opartych na chmurze
  • identyfikowanie i wdrażanie ulepszeń w modelach biznesowych, operacjach biznesowych i usługach dzięki usprawnionym procesom
  • ocenę kosztów i potencjalnych korzyści z nowych podejść dla organizacji i wszystkich udziałowców
  • rozwijanie zdolności zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie w celu zwiększenia sprawności organizacyjnej i zdolności reagowania na zmiany.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziom 5

Zarządza realizacją usprawnienia procesów biznesowych. Analizuje i projektuje procesy biznesowe, aby zidentyfikować alternatywne rozwiązania w celu zwiększenia wydajności, skuteczności, a także wykorzystania nowych technologii i automatyzacji. Opracowuje graficzne prezentacje procesów biznesowych w celu ułatwienia zrozumienia i podejmowania decyzji. Analizuje wykonalność zmiany procesów biznesowych i rekomenduje alternatywne podejścia. Wybiera, dopasowuje i wdraża metody i narzędzia usprawnienia procesów biznesowych na poziomie programu, projektu lub zespołu. Przyczynia się do tworzenia definicji zasad, standardów i wytycznych organizacyjnych w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziom 6

Planuje i prowadzi strategiczne, duże i złożone działania usprawniające procesy biznesowe, związane z automatyzacją lub wykorzystaniem istniejących lub nowych technologii. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące usprawniania procesów biznesowych. Kieruje wprowadzaniem technik, metodologii i narzędzi w celu spełnienia wymagań biznesowych, zapewniając spójność we wszystkich grupach użytkowników. Kieruje rozwojem zdolności organizacyjnych w zakresie doskonalenia procesów biznesowych oraz zapewnia przyjęcie i przestrzeganie polityk i standardów.

Usprawnianie procesów biznesowych: Poziom 7

Kieruje identyfikacją, oceną i przyjęciem nowych lub istniejących technologii w celu poprawy procesów biznesowych. Dostosowuje strategie biznesowe, transformacje przedsiębiorstw i strategie technologiczne. Włącza strategiczne usprawnienie procesów biznesowych do zarządzania i kierowania organizacją. Kieruje tworzeniem i przeglądem wielofunkcyjnego, obejmującego całe przedsiębiorstwo podejścia i kultury w zakresie zarządzania procesami biznesowymi.