Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi CIPM

Planowanie, projektowanie i wdrażanie działań mających na celu przejście organizacji i ludzi do wymaganego stanu przyszłego.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • opracowanie planu wdrożenia zmiany biznesowej w celu identyfikacji wymaganych zmian w procesach, procedurach, systemach, strukturach, sposobach działania
  • wykorzystanie strukturyzowanego procesu i zestawu narzędzi do kierowania zmianą przez ludzi 
  • wdrażanie praktyk zarządzania zmianą organizacyjną w celu wspierania pracy iteracyjnej/zwinnej
  • ocenę gotowości i zdolności do zmian, w tym między innymi planowanie na podstawie kluczowych cykli biznesowych, wybór odpowiednich klientów do migracji
  • ocenę i rozwój zdolności zarządzania zmianą 
  • zaangażowanie i dostosowaną do potrzeb komunikację z udziałowcami i wszystkimi osobami, na które zmiana będzie miała wpływ
  • monitorowanie wpływu planu zarządzania zmianą oraz podtrzymywanie i utrwalanie zmiany
  • szkolenie sponsorów zmiany.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki badania i analizowania wielkości, charakteru i wpływu zmian na działania operacyjne. Przyczynia się do formułowania zaleceń dotyczących planów i działań w zakresie zarządzania zmianą. Wspiera wdrażanie i angażuje się we współpracę z udziałowcami pod kierownictwem.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: Poziom 4

Przeprowadza oceny gotowości w celu oszacowania rozmiaru, charakteru i wpływu zmiany organizacyjnej. Definiuje taktykę, którą należy zastosować, biorąc pod uwagę wyzwania, którym należy sprostać. Udziela wskazówek i przedstawia sugestie w celu wsparcia osób odpowiedzialnych za operacyjne wdrażanie działań związanych z zarządzaniem zmianą. Gromadzi informacje zwrotne w celu analizy wpływu i skuteczności wdrażanych działań w zakresie zarządzania zmianą. W razie potrzeby podejmuje działania korygujące. Opracowuje i przekazuje dostosowane do potrzeb plany zarządzania zmianą. Nawiązuje i buduje relacje ze sponsorami projektu oraz kluczowymi udziałowcami.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: Poziom 5

Opracowuje podejście do zarządzania zmianą oraz plan zarządzania zmianą we współpracy ze sponsorami, użytkownikami i zespołami projektowymi. Tworzy i wdraża plany działania, aby zapewnić, że wszystko jest gotowe do zmiany przed jej wprowadzeniem do produktu rynkowego. Pozyskuje zasoby do zarządzania zmianą i rozwija swoje zdolności do dostarczania wymaganych zmian. Gromadzi informacje zwrotne, aby umożliwić terminowe wprowadzanie ulepszeń do planu zarządzania zmianą i podejścia. Ocenia ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze. Opracowuje i przekazuje dostosowane do potrzeb plany zarządzania zmianą dla grup udziałowców wyższego szczebla. Zapewnia wytyczne i przedstawia sugestie w celu wsparcia sponsorów zmiany.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: Poziom 6

Definiuje i komunikuje podejście do zarządzania zmianą dla znaczącej części organizacji. Inicjuje, planuje i prowadzi strategiczne, duże i złożone inicjatywy zarządzania zmianą. Zapewnia wskazówki i podnosi świadomość, aby pomóc liderom zmian w demonstrowaniu skutecznych zachowań w celu przeprowadzenia zmian organizacyjnych. Tworzy procesy informacji zwrotnej i prowadzi analizy sukcesów w zarządzaniu zmianą. Umożliwia ciągłe doskonalenie metodologii zarządzania zmianą, narzędzi i szkoleń niezbędnych do zwiększenia dojrzałości w całej organizacji.

Zarządzanie zmianami organizacyjnymi: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.