Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie relacjami z udziałowcami RLMT

Wywieranie wpływu na postawy, decyzje i działania udziałowców dla obopólnych korzyści.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikację udziałowców i analizę relacji
  • uzgadnianie wzajemnie korzystnych wyników
  • zarządzanie relacjami z udziałowcami, monitorowanie i poprawę tych relacji 
  • określenie podejścia do zarządzania relacjami, jakie należy przyjąć – w tym ról i obowiązków, zarządzania, polityk, procesów, narzędzi i mechanizmów wsparcia
  • uzyskanie zobowiązania do działania poprzez konsultacje i rozważenie wpływu.
  • łączenie formalnych i nieformalnych kanałów komunikacji w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu
  • zarządzanie operacyjne relacjami i komunikacją z udziałowcami.

Umiejętność ta skupia się na systematycznym i planowanym podejściu. Ta umiejętność nie jest przeznaczona do ogólnej komunikacji i rozwijania produktywnych relacji w pracy. Czynniki te zostały opisane w ogólnych atrybutach i poziomach odpowiedzialności SFIA.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami: Poziom 4

Radzi sobie z problemami, zarządza rozwiązaniami, działaniami naprawczymi, wyciągniętymi wnioskami i gromadzi oraz rozpowszechnia istotne informacje. Wdraża plany zaangażowania/komunikacji między udziałowcami. Gromadzi opinie klientów i udziałowców i korzysta z nich, aby pomóc mierzyć skuteczność zarządzania udziałowcami. Pomaga rozwijać i wzmacniać relacje z klientami i udziałowcami.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami: Poziom 5

Wskazuje potrzeby dotyczące komunikacji i relacji grup udziałowców. Przekłada strategie komunikacji / zaangażowania udziałowców na szczegółowe działania i rezultaty. Ułatwia otwartą komunikację i dyskusję między interesariuszami. Pełni funkcję indywidualnego punktu kontaktu poprzez rozwój, utrzymanie strategii i planów zaangażowania udziałowców oraz pracę nad nimi. Zapewnia rzetelne opinie w celu oceny i promowania zrozumienia. Ułatwia procesy podejmowania decyzji biznesowych. Przechwytuje i rozpowszechnia informacje techniczne i biznesowe.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami: Poziom 6

Kieruje rozwojem wszechstronnych strategii i planów zarządzania udziałowcami. Tworzy długoterminowe, strategiczne relacje z udziałowcami wyższego szczebla (wewnętrznymi i zewnętrznymi). Ułatwia angażowanie udziałowców we wspieranie realizacji usług oraz projektów zmiany. Stanowi pojedynczy punkt kontaktu z udziałowcami i ułatwiając relacje z nimi. Negocjuje w celu zapewnienia, że udziałowcy rozumieją i zgadzają się na rozwiązania spełniające ich potrzeby oraz że definiowane są odpowiednie ustalenia. Nadzoruje monitorowanie relacji, włączając wyciąganie wniosków i odpowiednią informację zwrotną. Kieruje działaniami w celu poprawy relacji i uzyskania otwartej komunikacji z i pomiędzy udziałowcami.

Zarządzanie relacjami z udziałowcami: Poziom 7

Określa strategiczne podejście do zrozumienia celów i wymagań udziałowca. Współpracuje ze wszystkimi udziałowcami w celu identyfikacji udziałowców i nawiązania efektywnych relacji. Ustanawia i promuje ogólną wizję sposobu realizacji celów udziałowca oraz określa role organizacyjne i dostosowanie. Aktywnie zarządza relacjami z udziałowcami najwyższego szczebla i jest ostatecznym punktem eskalacji dla rozwiązywania problemów.