Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projektowanie i wdrożenie organizacji ORDI

Planowanie, projektowanie i wdrażanie zintegrowanej struktury i kultury organizacyjnej.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ułatwianie zmian niezbędnych do dostosowania się do zmian technologicznych, społecznych, nowych modeli operacyjnych i procesów biznesowych
  • identyfikowanie kluczowych atrybutów wymaganej kultury oraz sposobów ich wdrażania i wzmacniania w celu osiągnięcia lepszych wyników organizacyjnych.

Zakres projektowania organizacji może być szeroki – obejmować środowisko miejsca pracy, strategię lokalizacji i liczbę wymaganych lokalizacji, profile ról, pomiary wydajności, kompetencje i umiejętności.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6 7

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 4

Pomaga w rozwoju struktur organizacyjnych, w tym tworzenie opisów ról i ścieżek kariery.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 5

Wdraża działania zmierzające do zmiany struktury i kultury organizacyjnej. Przeprowadza ocenę wpływu w celu zapewnienia dostosowania struktury i kultury organizacyjnej do procesów zmiany, systemów, technologii i narzędzi. Opracowuje graficzne przedstawienie modeli i struktur organizacyjnych w celu ułatwienia zrozumienia i podejmowania decyzji. Wskazuje i ocenia alternatywne rozwiązania. Dostosowuje istniejące struktury, role i stanowiska organizacyjne do nowych procesów. Doradza w zakresie konsekwencji wdrożenia nowych modeli oraz narzędzi miejsca pracy.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 6

Opowiada się za wartością nowych sposobów pracy w celu rozwiązania wewnętrznych i zewnętrznych szans i zagrożeń. Wyznacza kierunki i kieruje wyborem i wykorzystaniem technik, metodologii i narzędzi projektowania organizacji. Planuje działania w zakresie projektowania organizacji i kieruje nimi – wskazuje alternatywy, ocenia wykonalność i zaleca rozwiązania. Wskazuje główne zmiany wpływające na organizację i mobilizuje zasoby do wdrożenia zmian. Zapoczątkowuje definiowanie nowych granic organizacyjnych i tworzy projekty przyszłych organizacji. Wyznacza cele dotyczące pomiaru wydajności oraz podejście do wdrożenia na wysokim poziomie.

Projektowanie i wdrożenie organizacji: Poziom 7

Formułuje i komunikuje konieczność oraz uzasadnia konieczność wprowadzenia zmiany struktury i kultury organizacyjnej. Zabezpiecza zaangażowanie organizacyjne i zasoby niezbędne do wprowadzenia zmiany organizacyjnej oraz kultury. Kieruje zmianą organizacyjną, usuwając przeszkody, propagując i lobbując na rzecz zmiany na najwyższym poziomie. Wdraża mechanizmy wzmocnienia i zakorzenienia zmiany organizacyjne i kultury. Pełni rolę modelu pożądanych zachowań i ustala spójne standardy i oczekiwania.