Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój zdolności organizacyjnych OCDV

Zapewnienie przywództwa, porad i wsparcia we wdrożeniu w celu oceny możliwości organizacyjnych oraz identyfikacji, wyznaczenia priorytetów i wdrożenia ulepszeń.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wybieranie, przyjmowanie i integrowanie odpowiednich ram i modeli branżowych w celu kierowania usprawnieniami
  • stosowanie ocen dojrzałości zdolności, metryk, definiowanie procesów, zarządzanie procesami
  • budowanie powtarzalnych i niezawodnych zdolności poprzez proces prób, informacji zwrotnych, nauki i ciągłą ewolucję
  • rozwijanie odpowiednich technik, narzędzi i zwiększonych umiejętności
  • projektowanie i dostarczanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie ludzi, procesów i technologii w celu osiągnięcia lepszych wyników organizacyjnych zgodnie z planami i celami strategicznymi
  • identyfikowanie priorytetów organizacyjnych w celu zwiększenia wydajności, zaspokojenia nowych możliwości biznesowych lub reagowania na czynniki zewnętrzne.

Zakres usprawnień obejmuje zazwyczaj całą organizację, ale może być również bardzo skoncentrowany na takich obszarach, jak – między innymi – sprawność biznesowa, rozwój oprogramowania, rozwój systemów, realizacja projektów, integracja usług i zarządzanie usługami, świadczenie usług, bezpieczeństwo informacji i cybernetyczne.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 5 6 7

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziomy 1-4

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziom 5

Przyczynia się skutecznie do wskazania nowych obszarów usprawnienia możliwości w ramach organizacji, które mogą być ulepszeniem umiejętności, technologii lub procesów. Rozwija i utrzymuje szczegółową wiedzę na temat podejść i technik usprawnienia możliwości i wybiera odpowiednie podejścia dla organizacji. Wykonuje zadania dotyczące usprawnienia możliwości, takie jak ocena dojrzałości lub wydajności w celu wskazania mocnych i słabych stron. Wybiera i ustala priorytet możliwości usprawnień, generuje działania zmierzające do uzyskania zgody oraz usprawnienia planów uzasadnione przez mierzalne korzyści organizacyjne. Oferuje wsparcie, opiekę, porady i sugestie na temat działań zmierzających do stałego doskonalenia.

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziom 6

Poszukuje działań zmierzających do usprawnienia możliwości w ramach organizacji, wskazuje, proponuje i inicjuje je. Kieruje programami istotnych usprawnień. Planuje ocenę możliwości organizacyjnych i zarządza nią. Wybiera ramy, podejścia i techniki do zastosowania. Podejmuje działania w celu wykorzystania możliwości dostarczania mierzalnego, korzystnego wpływu na skuteczność operacyjną. Wymyśla rozwiązania i prowadzi inicjatywy zmian, włączając działania w zakresie komunikacji, przejścia i wdrożenia. Monitoruje międzynarodowe, krajowe i branżowe trendy w celu ustalenia niezbędnej wydajności.

Rozwój zdolności organizacyjnych: Poziom 7

Reprezentuje usprawnienia możliwości organizacyjnych i kieruje nimi na najwyższym poziomie. Określa konieczność wprowadzenia strategicznych usprawnień możliwości na poziomie organizacji, aby spełnić strategiczne i długookresowe cele organizacji. Współpracuje z funkcjami organizacyjnymi w celu określenia wymagań i wskazuje, proponuje, inicjuje i kieruje istotnymi programami usprawnień możliwości organizacyjnych. Zarządza jakością i stosownością wykonanej pracy oraz dostarcza mierzalne korzyści dla działalności. W razie konieczności przyjmuje i/lub modyfikuje istniejące podejścia do usprawnień możliwości.