Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie jakością QUMG

Definiowanie i stosowanie ram zarządzania procesami i praktykami pracy w celu osiągnięcia celów jakościowych organizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ustanowienie systemu zarządzania jakością i kultury jakości
  • stosowanie technik monitorowania i poprawy jakości dowolnego aspektu funkcji, procesów, produktów, usług lub danych
  • udzielanie porad w zakresie stosowania właściwych technik zarządzania jakością
  • osiągnięcie i utrzymanie zgodności ze standardami krajowymi i międzynarodowymi oraz z polityką wewnętrzną.

Standardy wewnętrzne lub zewnętrzne są zazwyczaj związane z takimi obszarami, jak – między innymi – jakość, usługi, zrównoważony rozwój i bezpieczeństwo.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6 7

Zarządzanie jakością: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie jakością: Poziom 3

Stosuje odpowiednie metody i systematyczne podejście do rozwoju, utrzymania, kontroli i dystrybucji standardów jakości i ochrony środowiska. Wprowadza zmiany techniczne i kontroluje aktualizacje i rozpowszechnianie standardów jakości. Rozpowszechnia nowe i zmienione standardy.

Zarządzanie jakością: Poziom 4

Pomaga w rozwoju nowych lub usprawnionych praktyk oraz procesów lub standardów organizacyjnych. Wspiera projekty, funkcje lub zespoły podczas planowania zarządzania jakością w ich obszarze odpowiedzialności. Umożliwia wprowadzenie miejscowych usprawnień do systemu jakości lub usług.

Zarządzanie jakością: Poziom 5

Gwarantuje, że projekty, zespoły i funkcje mają odpowiednie praktyki i spełniają wymagane poziomy jakości w organizacji. Doradza w zakresie zastosowania odpowiednich technik i standardów zarządzania jakością. Ustala obszary, w których należy zmienić istniejące procesy na podstawie analizy ustaleń audytu. Umożliwia wprowadzanie usprawnień procesów, zmieniając podejścia i praktyki pracy, zazwyczaj przy użyciu uznawanych modeli. Ponosi odpowiedzialność za kontrolowanie aktualizowania i rozpowszechniania standardów organizacyjnych.

Zarządzanie jakością: Poziom 6

Osiąga i utrzymuje zgodność ze standardami krajowymi i międzynarodowymi. Wyznacza priorytetowe obszary do poprawy jakości, uwzględniając strategię, cele biznesowe i rezultaty audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Zapoczątkowuje stosowanie odpowiednich technik zarządzania jakością w tych obszarach. Wprowadza usprawnienia do procesów, zmieniając podejścia i praktyki pracy, korzystając zazwyczaj z uznanych modeli. Wskazuje i planuje systematyczne działania naprawcze, aby zmniejszyć liczbę błędów i poprawić jakość systemów i usług.

Zarządzanie jakością: Poziom 7

Wyznacza strategię jakości i zapewnia jej przestrzeganie przez kierownictwo wykonawcze. Opracowuje zasady do zatwierdzenia i przyjęcia przez kierownictwo organizacji. Zapewnia, że istnieją odpowiednie technologie, procedury i zasoby wspierające system jakości. Planuje i monitoruje działanie systemu zarządzania jakością oraz harmonogram wewnętrznego audytu jakości. Określa, w jakim stopniu polityka jakości i systemy jakości spełniają potrzeby organizacji, i w razie potrzeby dokonuje ich przeglądu.