Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zapewnienie jakości QUAS

Zapewnienie, poprzez ciągłe i okresowe oceny oraz przeglądy, że cele jakościowe organizacji są realizowane.

Uwagi zawierające wskazówki

Zapewnienie jakości daje pewność wewnętrznym i zewnętrznym udziałowcom, że wymagania jakościowe zostaną spełnione.

Zapewnienie jakości może się odnosić do każdego obszaru, w którym stosowane są standardy jakości, w tym – między innymi – do produktów, danych, usług i procesów biznesowych.

Ustalenia i raporty dotyczące zapewnienia jakości mogą dostarczyć dowodów i zaleceń dla programów poprawy jakości. 

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Zapewnienie jakości: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Zapewnienie jakości: Poziom 3

Przyczynia się do gromadzenia dowodów oraz prowadzenia formalnych audytów lub przeglądu działań. Bada dokumentację pod kątem dowodów przeprowadzania odpowiednich testów i innych czynności związanych z kontrolą jakości. Ustala zgodność z dyrektywami organizacyjnymi, standardami i procedurami oraz wskazuje brak zgodności i nietypowe sytuacje.

Zapewnienie jakości: Poziom 4

Planuje, organizuje i przeprowadza działania związane z oceną oraz określa, czy zastosowano odpowiednią kontrolę jakości. Przeprowadza formalne oceny lub przeglądy dla określonych obszarów domeny, dostawców lub części łańcucha dostaw. Zestawia, gromadzi i bada dokumentację, analizuje dowody i sporządza całość lub część formalnych sprawozdań dotyczących zgodności. Określa ryzyko związane z ustaleniami i niezgodnościami oraz proponuje działania naprawcze. Udziela porad i wskazówek w zakresie stosowania standardów organizacyjnych.

Zapewnienie jakości: Poziom 5

Planuje, organizuje i przeprowadza formalne przeglądy i oceny złożonych obszarów domen, obszarów wielofunkcyjnych i całego łańcucha dostaw. Ocenia, szacuje i identyfikuje niezgodności ze standardami organizacyjnymi oraz określa przyczyny leżące u podstaw niezgodności. Przygotowuje i przedstawia raporty dotyczące wyników oceny i związanego z nią ryzyka. Zapewnia, że określono odpowiednich właścicieli działań korygujących. Identyfikuje możliwości poprawy mechanizmów kontroli organizacyjnej. Nadzoruje działania weryfikujące innych osób, służąc radą i doświadczeniem w celu wsparcia działań weryfikujących.

Zapewnienie jakości: Poziom 6

Kieruje podejściem organizacyjnym oraz zaangażowaniem na rzecz zapewnienia jakości, rozwija takie podejście i ponosi za nie odpowiedzialność. Gwarantuje, że procesy i działania w ramach zapewnienia jakości są solidne i rzetelne oraz odpowiednio dopasowane do celów jakościowych organizacji. Planuje i pozyskuje zasoby do czynności dotyczących zapewnienia jakości w organizacji, korzystając z zasobów wewnętrznych lub zewnętrznych. Uwzględnia konsekwencje wynikające ze wschodzących technologii, podejść, trendów, przepisów i ustawodawstwa. Monitoruje i zgłasza działania zapewnienia jakości, poziomy zgodności i możliwości poprawy.

Zapewnienie jakości: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.