Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Audyt AUDT

Dostarczanie niezależnych, opartych na ryzyku ocen efektywności procesów, kontroli i środowiska zgodności organizacji.

Uwagi zawierające wskazówki

Działalność audytorska jest prowadzona z zachowaniem odpowiedniej niezależności od kierownictwa organizacji i może być prowadzona wewnętrznie lub na rzecz organizacji będącej klientem zewnętrznym.

Audyt obejmuje strukturyzowaną analizę ryzyk dla osiągnięcia celów biznesowych. 

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6 7

Audyt: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Audyt: Poziom 3

Przyjmuje ustrukturyzowane podejście do wykonywania i dokumentowania prac audytorskich w terenie, zgodnie z ustalonymi standardami. Utrzymuje integralność zapisów w celu wsparcia i spełnienia ścieżek audytu. Identyfikuje typowe wskaźniki ryzyka i wyjaśnia środki zapobiegawcze.

Audyt: Poziom 4

Bierze udział w planowaniu i przeprowadzaniu opartych na ryzyku audytów istniejących i planowanych procesów, produktów, systemów i usług. Identyfikuje i szczegółowo dokumentuje ryzyko. Identyfikuje pierwotne przyczyny problemów podczas audytu i skutecznie komunikuje je jako spostrzeżenia dotyczące ryzyka. Zbiera dowody dotyczące interpretacji i wdrażania środków kontroli. Przygotowuje i komunikuje raporty zainteresowanym stronom, przedstawiając podstawę merytoryczną ustaleń.

Audyt: Poziom 5

Planuje, organizuje i przeprowadza audyty w złożonych obszarach domen, obszarach wielofunkcyjnych oraz w całym łańcuchu dostaw. Uzgadnia z kierownictwem zakres i cele poszczególnych działań audytowych. Zgodność z zakresem programu audytu i polityk organizacyjnych. Określa odpowiednie metody badania w celu osiągnięcia celów audytu. Przedstawia kierownictwu wyniki audytu opisujące skuteczność i efektywność mechanizmów kontrolnych. Zapewnia ogólne i szczegółowe doradztwo w zakresie audytu. Współpracuje z profesjonalistami w pokrewnych specjalnościach w celu opracowania i zintegrowania wyników.

Audyt: Poziom 6

Prowadzi złożone audyty i programy działań audytowych i zarządza nimi. Pozyskuje odpowiednią wiedzę specjalistyczną i zarządza nią w celu wniesienia wkładu w postaci wysoce specjalistycznej wiedzy technicznej i doświadczenia. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące przeprowadzania audytów. Zapewnia obiektywizm i bezstronność procesu audytu. Identyfikuje obszary ryzyka i określa programy audytu. Zapewnia, że zakres audytu jest wystarczający, aby dać przedsiębiorstwu pewność co do adekwatności i integralności. Upoważnia do składania kierownictwu formalnych sprawozdań na temat skuteczności i wydajności mechanizmów kontroli.

Audyt: Poziom 7

Kieruje definicją, implementacją i komunikacją funkcji audytu organizacji. Definiuje strategię audytu, planuje cykle audytów i zapewnia odpowiednie pokrycie audytem całej organizacji. Zapewnia, że funkcja audytu stanowi wartość dodaną dla organizacji. Współpracuje z wewnętrznymi i zewnętrznymi udziałowcami w celu zapewnienia, że zakres audytu jest odpowiedni i zrozumiały. Ukierunkowuje wykorzystanie analizy ryzyka w celu określenia obszarów wymagających dogłębnego przeglądu. Zapewnia dostępność odpowiednich zasobów w celu spełnienia wymagań organizacyjnych dotyczących audytów. Raporty na najwyższym szczeblu dotyczące ustaleń, znaczenia i zaleceń dotyczących usprawnień w zakresie działań audytowych.