Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Sprzedaż SALE

Poszukiwanie potencjalnych klientów i współpraca z nimi w celu określenia potrzeb, wpływania na decyzje zakupowe i zwiększania przyszłych możliwości biznesowych.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • identyfikowanie i kwalifikowanie potencjalnych klientów
  • poszukiwanie i docieranie do potencjalnych klientów za pomocą odpowiednich kanałów
  • wzbudzanie zainteresowania klienta, budowanie relacji i zaufania
  • zadawanie pytań dotyczących celów i wyzwań oraz znajdowanie rozwiązań
  • przygotowywanie, realizację i monitorowanie sprzedaży produktów lub usług na rynku zewnętrznym lub wewnętrznym
  • zarządzanie ofertami, analizę wartości, negocjacje, prezentacje handlowe, zamykanie sprzedaży, przygotowanie kontraktów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Sprzedaż: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Sprzedaż: Poziom 3

Identyfikuje nowe tropy i perspektywy oraz przekazuje je kierownikowi sprzedaży. Odpowiada na przypisane do niego tropy sprzedażowe. Stosuje uzgodnione standardy i narzędzia do wykonywania prostych zadań sprzedażowych lub wspierania złożonych procesów sprzedażowych. Monitoruje i przygotowuje raporty o przydzielonej kwocie sprzedaży, wydajności, zadowoleniu klienta, informacjach o rynku i konkurencji.

Sprzedaż: Poziom 4

Identyfikuje i kwalifikuje nowe tropy i perspektywy sprzedaży w celu stworzenia bazy potencjalnych możliwości. Zarządza istniejącymi tropami sprzedażowymi. Gromadzi i wykorzystuje informacje, aby osiągnąć cele sprzedaży. Rozumie klientów i ich potrzeby oraz rozwija i umacnia relacje z klientami przed zawarciem umów/kontraktów, w trakcie ich zawierania i po ich zawarciu.

Sprzedaż: Poziom 5

Projektuje i wdraża strategie sprzedaży oraz współpracuje z kierownictwem wyższego szczebla w celu wdrożenia planów sprzedaży. Rozwija i utrzymuje skuteczne relacje z klientami na poziomie wykonawczym i kwalifikuje nowych potencjalnych klientów. Kieruje procesem ofertowania w ramach organizacji. Ustala i podpisuje umowy. Utrzymuje kontakt z klientem podczas procesu sprzedaży i po nim w celu uprzedzenia wszelkich problemów i wskazania przyszłych możliwości. Planuje, monitoruje i kontroluje pracę zespołów sprzedaży. Przyczynia się do rozwoju i szkoleń zespołów sprzedażowych oraz rozwoju produktu/usługi.

Sprzedaż: Poziom 6

Nadzoruje działania sprzedażowe organizacji w celu zapewnienia ich dostosowania do celów biznesowych. Zatwierdza propozycje i cele sprzedaży. Rozwija i wdraża politykę i strategię sprzedaży organizacji i przyczynia się w istotnym stopniu do rozwoju strategii marketingowej. Negocjuje z przedstawicielami klientów na najwyższym poziomie w sprawie problemów technicznych i umownych. Ustala i podpisuje umowy. Współpracuje w sprawie ewolucji usług, produktów, systemów i umów standardowych, aby wspierać dostosowanie do przyszłych potrzeb klientów.

Sprzedaż: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.