Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Marketing MKTG

Badanie, analizowanie i stymulowanie potencjalnych lub istniejących rynków dla produktów i usług.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wspieranie rozwoju biznesowego
  • generowanie zadowalającego przepływu zapytań od klientów
  • opracowywanie strategii marketingowych, kampanii i codziennych działań marketingowych realizowanych za pośrednictwem odpowiednich kanałów, a także zarządzanie nimi
  • segmentację rynku
  • podejścia do rozwijania i wspierania lojalności klientów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Marketing: Poziom 1

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.

Marketing: Poziom 2

Gromadzi i monitoruje wyniki działań marketingowych. Pomaga podczas badań rynku i gromadzenia danych, zapewniając raporty podsumowujące ze swoich ustaleń. Rozumie podstawowe zasady marketingu oraz narzędzia stosowane przez organizację w celu planowania, wdrożenia i monitorowania czynności marketingowych.

Marketing: Poziom 3

Wykorzystuje materiały do badania rynku, opinie klientów i pracowników oraz inne źródła do wskazania trendów, potrzeb i możliwości branżowych. Wybiera i stosuje narzędzia marketingowe odpowiednio do przydzielonego zadania. Przeprowadza badania rynku. Utrzymuje stosowne informacje, włączając wnioski wyciągnięte z poprzednich kampanii oraz środki pomiaru skuteczności obecnych i wcześniejszych działań. Przyczynia się do realizacji planów marketingowych, wskazując i promując unikalne punkty sprzedaży oraz kluczowe komunikaty materiału marketingowego. Przeprowadza prezentacje podczas wydarzeń marketingowych.

Marketing: Poziom 4

Planuje i przeprowadza badania rynku w celu zbadania i poznania dynamiki klientów i konkurencji. Korzysta z odpowiednich kanałów i narzędzi w celu angażowania pożądanych odbiorców. Korzysta z badań i wyciągniętych wniosków, aby przekazywać informacje do planów marketingowych. Tworzy unikalne punkty sprzedaży oraz kluczowe komunikaty dotyczące materiałów marketingowych. Kreatywnie korzysta z elementów stosownych dla środowiska cyfrowego i tradycyjnego i przygotowuje wersje robocze odpowiednich materiałów pomocniczych. Analizuje skuteczność kampanii i usług oraz ich wpływ na zachowania odbiorców oraz wyniki biznesowe. Organizuje wydarzenia marketingowe i aktywnie w nich uczestniczy.

Marketing: Poziom 5

Zarządza badaniem rynku, analizą i marketingiem procesów planowania oraz monitoruje je. Doradza i zarządza w kwestii kampanii marketingowych w ramach określonego budżetu w celu spełnienia danych celów. Doradza w zakresie zarządzania marką i promowania reputacji korporacyjnej. Odgrywa aktywną rolę podczas promowania zaangażowania personelu i partnerów biznesowych. Tworzy materiały marketingowe i realizuje wydarzenia. Znajduje innowacyjne rozwiązania problemów marketingowych. Korzysta z doświadczenia i danych, aby tworzyć zalecenia dla kierownictwa wyższego szczebla. Przegląda i sporządza raporty dotyczące skuteczności podejść marketingowych oraz usług i ich wpływu na wyniki biznesowe.

Marketing: Poziom 6

Określa i nadzoruje ogólną strategię marketingową organizacji, aby spełnić jej cele biznesowe. Zapewnia nadzór nad wszystkimi planami marketingowymi i kieruje procesem planowania marketingu. Ocenia i reaguje na kluczowe czynniki odnoszące się do wdrożenia, pomiaru i przeglądu pomyślnych kampanii. Ocenia bieżące i przyszłe możliwości wymagane przez funkcję marketingu.

Marketing: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.