Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Testy penetracyjne PENT

Testowanie skuteczności kontroli bezpieczeństwa poprzez emulację narzędzi i technik prawdopodobnych napastników.

Uwagi zawierające wskazówki

Testy penetracyjne mogą być samodzielnym działaniem lub aspektem testów akceptacyjnych przed wydaniem zgody na użytkowanie.

Działania obejmują między innymi:

  • hacking etyczny – wykorzystywanie tych samych narzędzi i technik co przeciwnik w celu bezpiecznego wykorzystania słabych punktów zabezpieczeń
  • pokazanie, w jaki sposób przeciwnik może podważyć cele bezpieczeństwa lub osiągnąć konkretne antagonistyczne cele
  • ocenę skuteczności obecnych/planowanych zabezpieczeń lub kontroli łagodzących
  • zapewnienie bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji
  • identyfikowanie wglądu w ryzyko biznesowe związane z różnymi lukami w zabezpieczeniach
  • testowanie sieci, infrastruktury, aplikacji internetowych i mobilnych pod kątem słabych punktów
  • sprawdzanie poziomów poprawek i konfiguracji
  • inżynierię społeczną.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Testy penetracyjne: Poziomy 1-2

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Testy penetracyjne: Poziom 3

Stosuje standardowe podejścia do projektowania i przeprowadzania testów penetracyjnych. Bada i analizuje techniki ataków oraz rekomenduje sposoby obrony przed nimi. Analizuje i tworzy raporty z działań związanych z testami penetracyjnymi, wynikami, problemami i ryzykiem.

Testy penetracyjne: Poziom 4

Wybiera odpowiednie podejście do testowania, wykorzystując dogłębną analizę techniczną ryzyk i typowych luk w zabezpieczeniach. Tworzy skrypty testowe, materiały i pakiety testowe oraz testuje nowe i istniejące sieci, systemy lub aplikacje. Udziela porad w zakresie testów penetracyjnych, wspierając innych. Rejestruje i analizuje działania i wyniki oraz w razie potrzeby modyfikuje testy. Dostarcza raporty o postępach, anomaliach, ryzyku i problemach związanych z całym projektem.

Testy penetracyjne: Poziom 5

Planuje i napędza testy penetracyjne w ramach zdefiniowanego obszaru działalności biznesowej. Dostarcza obiektywny wgląd w istnienie luk w zabezpieczeniach, skuteczność zabezpieczeń i kontroli łagodzących. Bierze odpowiedzialność za integralność działań testowych i koordynuje ich wykonanie. Przekazuje autorytatywne porady i wskazówki na temat wszystkich aspektów testów penetracyjnych. Identyfikuje potrzeby i wdraża nowe podejścia do testów penetracyjnych. Przyczynia się do rozwoju standardów testowania bezpieczeństwa.

Testy penetracyjne: Poziom 6

Określa politykę testów penetracyjnych i jest właścicielem procesów wspierających. Zarządza wszystkimi działaniami związanymi z testami penetracyjnymi w organizacji. Ocenia i doradza w zakresie praktyczności testowania alternatywnych procesów. Ustanawia zdolność do ciągłego doskonalenia i wynalazczości w zakresie testów penetracyjnych oraz prowadzi wdrażanie nowych podejść. Ocenia możliwości dostawców w zakresie rozwoju i testowania. Zarządza relacjami z klientami w zakresie testów penetracyjnych.

Testy penetracyjne: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.