Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Testowanie TEST

Badanie produktów, systemów i usług w celu oceny zachowania oraz tego, czy spełniają one określone lub nieokreślone wymagania i cechy.

Uwagi zawierające wskazówki

Zakres testowania obejmuje technologię, komponenty systemu, konfiguracje, pakiety i ich interfejsy. Umiejętność ta ma zastosowanie do wszystkich metodologii testowania – które mogą być dostarczane przy użyciu podejść predykcyjnych (opartych na planie) lub adaptacyjnych (iteracyjnych/zwinnych). 

Działania mogą obejmować między innymi:

  • planowanie, projektowanie, wykonywanie i sporządzanie raportów z testów i zarządzanie nimi
  • testowanie funkcjonalne możliwości lub funkcji
  • testowanie niefunkcjonalne cech, takich jak – między innymi – wydajność, bezpieczeństwo, dostęp, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, archiwizacja i przechowywanie, odporność, dostępność, pojemność, skalowalność, niezawodność, wydajność, stres, objętość, łatwość konserwacji i przenoszenia
  • testowanie statyczne i analizę statyczną
  • zarządzanie ryzykiem związanym z testowaniem i podejmowanie w razie potrzeby działań zapobiegawczych
  • przyjmowanie i dostosowywanie metod testowania, w tym metod wodospadu, inkrementalnych i zwinnych
  • przestrzeganie uzgodnionych standardów procesowych, przepisów branżowych i prawodawstwa w zakresie ochrony danych prawodawstwo
  • prace inżynieryjne, wykorzystanie i utrzymanie oprogramowania testowego w celu pomiaru i poprawy jakości testowanego oprogramowania
  • promowanie produktywności poprzez automatyzację testów, narzędzia i najlepsze praktyki
  • tworzenie skalowalnych i niezawodnych testów i ram automatycznych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Testowanie: Poziom 1

Realizuje podane skrypty testów ręcznych pod nadzorem. Korzysta z podstawowych narzędzi testowania automatycznego. Rejestruje wyniki i zgłasza problemy. Rozwija zrozumienie roli testowania jako narzędzia usprawnienia projektowania oraz procesu zatwierdzania.

Testowanie: Poziom 2

Projektuje przypadki testowe, tworzy skrypty testowe i dane testowe oraz automatyzuje powtarzalne zadania, pracując zgodnie z dostarczonymi wymaganiami lub specyfikacjami. Określa warunki testowania dla podanych wymagań. Wykonuje i zapisuje testy ręczne i automatyczne zgodnie z planami testów. Analizuje i przygotowuje raporty z działań testowych, wyników, problemów i ryzyka.

Testowanie: Poziom 3

Projektuje przypadki testowe i skrypty testowe pod własnym kierownictwem, odwzorowując wcześniej ustalone kryteria, rejestrując i raportując wyniki testów. Uczestniczy w przeglądach wymagań, projektów i specyfikacji oraz wykorzystuje te informacje do projektowania planów testów i warunków testowych. Stosuje uzgodnione standardy w celu określenia i przeprowadzenia testów ręcznych i automatycznych. Automatyzuje zadania testowe i buduje objęcie testami przez istniejącą lub nową infrastrukturę. Analizuje i przygotowuje raporty z działań testowych, wyników, problemów i ryzyka.

Testowanie: Poziom 4

Wybiera odpowiednie podejście do testowania, w tym testowanie ręczne i automatyczne. Opracowuje i wykonuje plany testów oraz przypadki testowe. Implementuje skalowalne i niezawodne testy i ramy automatyczne. Współpracuje ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w projektowanie i rozwój produktów, systemów lub usług, aby umożliwić kompleksowe objęcie testami. Identyfikuje ulepszenia w wymaganiach, projektowaniu lub procesach specyfikacji w celu zwiększenia skuteczności i wydajności testowania. Analizuje i przygotowuje raporty z działań testowych, wyników, problemów i ryzyka, obejmujące pracę innych osób.

Testowanie: Poziom 5

Planuje i prowadzi działania testowe na wszystkich etapach i iteracjach rozwoju produktów, systemów i usług. Zapewnia autorytatywne porady i wskazówki dotyczące wszelkich aspektów planowania i wykonywania testów. Przyjmuje i dostosowuje odpowiednie metody testowania, zautomatyzowane narzędzia i techniki w celu rozwiązania problemów w narzędziach i podejściach do testowania. Mierzy i monitoruje stosowanie standardów dotyczących testowania. Ocenia ryzyko i podejmuje działania zapobiegawcze. Określa ulepszenia i przyczynia się do rozwoju zasady organizacyjnej, standardów i wytycznych dotyczących testowania.

Testowanie: Poziom 6

Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące testowania. Planuje i prowadzi strategiczne, duże i złożone działania testowe. Prowadzi działania mające na celu zarządzanie ryzykiem i możliwościami związanymi z testowaniem. Dostosowuje lub rozwija organizacyjne możliwości i metody testowania w celu rozwiązania złożonych problemów biznesowych i inżynieryjnych w zakresie narzędzi i testowania. Promuje kulturę jakości w całej organizacji i zachęca do przyjęcia i przestrzegania polityki i standardów testowania.

Testowanie: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.