Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena doświadczeń użytkownika USEV

Walidacja systemów, produktów lub usług pod kątem celów, metryk i założeń dotyczących doświadczeń użytkownika.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta obejmuje pełen zakres zadań użytkownika, a nie tylko zadania cyfrowe. Umiejętność ta może być stosowana w różnych kontekstach, takich jak m.in. doświadczenia klientów, produkty, usługi, aplikacje, urządzenia, doświadczenia związane z nauką i doświadczenia pracowników.

Ocena jest zazwyczaj częścią iteracyjnego procesu projektowania doświadczeń użytkownika i przyczynia się do ulepszenia produktu lub usługi. Ocena może być również punktem wyjścia, jeśli istniejący system, produkt lub usługa mają zostać zastąpione lub ulepszone. Metody obejmują próby z użytkownikami, przegląd ekspercki, ankietę i analizę.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zapewnienie, że historie użytkowników lub wymagania zostały spełnione i że zastosowano wymagane praktyki w zakresie dostępności, użyteczności, ochrony, zdrowia i bezpieczeństwa
  • stosowanie szeregu jakościowych i ilościowych technik oceny
  • wybór między technikami lekkimi/szybkimi a podejściami bardziej szczegółowymi i wymagającymi dużych zasobów
  • wybór odpowiedniego stosowania ocen formatywnych lub sumarycznych
  • ułatwienie przeprowadzania testów moderowanych i niemoderowanych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 2

Pomaga w przygotowaniu i obsłudze środowiska, obiektów i narzędzi potrzebnych do oceny systemów, produktów, usług lub urządzeń. Pomaga w zbieraniu informacji zwrotnych na temat prototypów i projektów od użytkowników i innych osób.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 3

Ocenia opcje projektów i prototypów, aby uzyskać opinie użytkownika w zakresie wymagań dotyczących rozwoju systemów, produktów, usług lub urządzeń. Testuje użyteczność i dostępność elementów i alternatywnych projektów. Zarządza szeregiem ocen, rejestrując dane i opinie. Analizuje dane dotyczące ocen i zaleca działania. Wskazuje obszary przyszłych badań dot. użytkownika. Sprawdza systemy, produkty, usługi lub urządzenia pod kątem zgodności z obowiązującymi standardami, wytycznymi, przewodnikami stylistycznymi i przepisami. Ocenia użyteczność istniejących lub konkurencyjnych systemów w celu zapewnienia wartości odniesienia oraz danych wyjściowych do projektowania.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 4

Wybiera odpowiednie narzędzia i techniki do oceny doświadczeń użytkownika z systemami, produktami, usługami lub urządzeniami. Potwierdza, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa, użyteczności i dostępności. Sprawdza systemy operacyjne, produkty, usługi lub urządzenia pod kątem zmian w zakresie użyteczności i potrzeb dostępności. Interpretuje i przedstawia wyniki ocen, wyznacza priorytety i informuje o działaniach zaradczych. Zbiera dane do przyszłych badań użytkowników.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 5

Zarządza oceną doświadczeń użytkownika systemów, produktów, usług lub urządzeń. Zapewnia, że wymagania dotyczące bezpieczeństwa, użyteczności i dostępności zostały spełnione oraz że zastosowano wymagane praktyki. Doradza, co należy ocenić, jaki rodzaj oceny zastosować i jaki zakres zaangażowania użytkowników jest wymagany. Współpracuje iteracyjnie z zespołami projektowymi, aby zapewnić, że informacje zwrotne z oceny są zrozumiałe i wykorzystywane przez projektantów i programistów. Doradza w zakresie osiągnięcia wymaganych poziomów użyteczności i dostępności konkretnych projektów lub prototypów. Określa priorytety dla przyszłych badań użytkowników.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 6

Opowiada się za stosowaniem wysokich standardów w interakcji pomiędzy użytkownikami a systemami, produktami i usługami organizacji, włączając zaangażowanie użytkowników w działania oceniające. Określa standardy i metody w zakresie bezpieczeństwa, użyteczności i dostępności oraz w celu zapewnienia uwzględnienia w przyszłych projektach. Rozwija lub pozyskuje zasoby oraz możliwości do przeprowadzania skutecznej oceny doświadczenia użytkownika, włączając specjalistyczne udogodnienia skoncentrowane na użytkowniku i społeczności użytkowników. Kieruje przekazywaniem informacji i zasobów dla przyszłych badań dot. użytkownika. Współpracuje z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w celu ułatwienia skutecznej oceny systemów, produktów i usług.

Ocena doświadczeń użytkownika: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.