Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Projekt doświadczeń użytkownika HCEV

Tworzenie koncepcji projektowych i prototypów dla interakcji użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczeń z nimi związanych.

Uwagi zawierające wskazówki

Umiejętność ta obejmuje pełen zakres zadań użytkownika, a nie tylko zadania cyfrowe. Umiejętność ta może być stosowana w różnych kontekstach, takich jak m.in. doświadczenia klientów, produkty, usługi, aplikacje, urządzenia, doświadczenia związane z nauką i doświadczenia pracowników.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zrozumienie i uwzględnienie celów projektowych, wymagań dotyczących użyteczności i dostępności
  • wykorzystanie iteracyjnego procesu projektowania w celu zwiększenia satysfakcji użytkownika poprzez poprawę użyteczności i dostępności 
  • projektowanie zadań, interakcji i interfejsów cyfrowych i offline
  • udoskonalanie projektów w odpowiedzi na ocenę doświadczeń użytkowników 
  • przekazywanie informacji o projekcie osobom odpowiedzialnym za projektowanie, opracowanie i wdrażanie produktów, systemów i usług
  • szkicowanie, tworzenie idei, tworzenie storyboardów, statycznych makiet lub dynamicznych prototypów
  • opracowywanie alternatywnych projektów i ocenę zalet, wad, ograniczeń i kompromisów.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 3

Stosuje standardowe techniki i narzędzia do projektowania interakcji użytkownika z wybranymi komponentami systemu, produktu lub usługi oraz doświadczeń z nimi związanych. Przegląda cele projektowe i uzgodnione wymagania dotyczące bezpieczeństwa, użyteczności i dostępności. Tworzy storyboardy, statyczne makiety i dynamiczne lub wykonalne prototypy. Asystuje, jako część zespołu, przy ogólnym projektowaniu doświadczeń użytkownika. Pomaga w ocenie opcji projektowych i kompromisów. Konsekwentnie stosuje wytyczne dotyczące projektowania wizualnego i budowania marki.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 4

Wybiera odpowiednie narzędzia, metody i wzorce projektowe, aby zaprojektować interakcje użytkownika z produktem, systemem lub usługą oraz doświadczenia z nimi związane. Przekłada koncepcje na wyniki oraz prototypy i zbiera opinie lub oceny użytkowników do poprawy projektów. Ocenia alternatywne opcje projektowe oraz zaleca projekty uwzględniające wymagania dotyczące wydajności, bezpieczeństwa, użyteczności i dostępności. Interpretuje wytyczne dotyczące projektu wizualnego i kreowania marki i przestrzega ich, aby stworzyć spójne i wywierające wpływ doświadczenie użytkownika.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 5

Planuje i napędza działania związane z projektowaniem doświadczeń użytkownika, zapewniając fachowe porady i wskazówki, aby wspierać przyjęcie uzgodnionych podejść. Określa podejścia, które należy stosować przy projektowaniu doświadczeń użytkownika. Stosuje podejścia iteracyjne, aby szybko włączyć do projektów informacje zwrotne od użytkowników lub oceny. Integruje wymagane projekty wizualne i branding z działaniami związanymi z projektowaniem doświadczeń użytkownika.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 6

Uzyskuje zaangażowanie organizacji w strategie mające na celu zapewnienie wymaganych doświadczeń użytkownika, użyteczności, dostępności i bezpieczeństwa. Definiuje zasady organizacyjne, standardy i techniki projektowania doświadczeń użytkowników. Planuje i prowadzi działania związane z projektowaniem doświadczeń użytkownika dla strategicznych, dużych lub złożonych programów.

Projekt doświadczeń użytkownika: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.