Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Publikowanie treści ICPM

Zarządzanie i ciągłe doskonalenie procesów, które gromadzą, składają i publikują treści.

Uwagi zawierające wskazówki

Zawartość informacyjna może występować w postaci ustrukturyzowanej, nieustrukturyzowanej lub częściowo ustrukturyzowanej.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • zrozumienie wymagań organizacji i pożądanych odbiorców
  • ocenę różnych metod i opcji publikowania, ich kosztów, cech i korzyści – w tym opcji open source i własnościowych
  • opracowanie i wdrożenie ram dla publikowania treści, w tym preferowanych mediów, ogólnej struktury informacji oraz zasad formatowania treści
  • przekształcanie treści w format odpowiedni do publikacji
  • dostarczanie treści do użytkownika w miejscu, gdzie jest ona potrzebna
  • zarządzanie prawami autorskimi, ochroną danych i innymi kwestiami prawnymi związanymi z publikowaniem i ponownym wykorzystaniem opublikowanych informacji i danych
  • zapewnienie, że publikowane materiały są w formie dostępnej dla wszystkich potencjalnych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych
  • uwalnianie lub wycofywanie treści.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 1 2 3 4 5 6

Publikowanie treści: Poziom 1

Pod kierownictwem przyczynia się do działań wspierających publikację. Wspomaga zestawianie danych. Stosuje ustalone procesy wydawnicze zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

Publikowanie treści: Poziom 2

Rozumie koncepcje, narzędzia i metody publikacji technicznych oraz sposób ich stosowania. Stosuje uzgodnione procedury do publikacji treści. Uzyskuje i analizuje dane wykorzystania i skutecznie je prezentuje. Stosuje zasady wykorzystania i dostępności publikowanych informacji.

Publikowanie treści: Poziom 3

Koordynuje procesy zarządzania treścią w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników. Wykorzystuje systemy publikowania treści do zarządzania publikowanymi treściami w różnych kanałach. Uwzględnia wszelkie kwestie prawne związane z publikacją.

Publikowanie treści: Poziom 4

Stosuje wytyczne organizacyjne oraz stosuje odpowiednie narzędzia i techniki, aby zapewnić interfejsy do publikacji na nowych lub istniejących platformach i aplikacjach. Utrzymuje i aktualizuje procesy zarządzania treścią, aby spełnić potrzeby użytkowników. Wybiera odpowiednie kanały do publikacji treści. Zapewnia porady użytkownikom oraz autorom treści, aby wykorzystać funkcje stosownych kanałów i użytych narzędzi. Wskazuje konsekwencje prawne związane z publikacją.

Publikowanie treści: Poziom 5

Planuje działania i zadania związane z publikacją treści i zarządza nimi. Opracowuje standardy i procedury wspierające publikowanie treści na jednej lub wielu platformach/kanałach. Doradza w zakresie podejścia i technik, jakie należy zastosować przy publikacji treści. Zapewnia zaprojektowanie ogólnej struktury treści i stylu. Zapewnia zgodność procesów publikacji z ustalonymi politykami i strategiami oraz wymogami prawnymi.

Publikowanie treści: Poziom 6

Uzyskuje zaangażowanie organizacji i zasoby w celu zapewnienia odpowiedniej jakości materiałów publikowanych przez organizację lub w jej imieniu. Definiuje zasady organizacyjne, standardy i techniki publikowania treści. Planuje i prowadzi działania związane z publikacją treści dla strategicznych, dużych i złożonych programów. Zapewnia wdrożenie polityk oraz odpowiednie zarządzanie wszelkimi kwestiami prawnymi związanymi z publikowaniem.

Publikowanie treści: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.