Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Obsługa systemu certyfikacji CSOP

Projektowanie, opracowywanie i obsługa systemów certyfikacji, akredytacji i poświadczeń, w tym cyfrowych poświadczeń lub odznak.

Uwagi zawierające wskazówki

Ogólnym celem certyfikacji osób jest uznanie kompetencji danej osoby do wykonywania zadania lub pracy lub określenie, czy spełniła ona pewne kryteria wiedzy.

Wiedza i kompetencje to różne koncepcje i nie należy ich mylić. Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za zapewnienie, że tylko osoby, które wykażą się kompetencjami, otrzymają certyfikat kompetencji. 

Certyfikacja osób stanowi wartość dodaną dzięki wierze i zaufaniu publicznemu. Zaufanie publiczne opiera się na ważnej ocenie kompetencji przez stronę trzecią, potwierdzanej w określonych odstępach czasu. Jednostka certyfikująca powinna działać w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić zainteresowanym stronom zaufanie do jej kompetencji, bezstronności i uczciwości.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • sprawdzanie na żądanie, czy dana osoba posiada aktualnie ważny certyfikat, oraz zakresu tego certyfikatu, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo uniemożliwia ujawnienie tych informacji
  • dokumentowanie zasad i procedur bezpieczeństwa, w tym umów o zachowaniu poufności lub innych umów o nieujawnianiu poufnych materiałów egzaminacyjnych lub nieuczestniczeniu w oszukańczych praktykach
  • wdrożenie ustaleń dotyczących informowania organu certyfikującego przez osoby certyfikowane o wszystkim, co ma wpływ na zdolność do dalszego spełniania wymagań certyfikacyjnych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5 6

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 1

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 2

Rozpatruje wnioski o certyfikację. Rejestruje skargi.

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 3

Wydaje certyfikaty lub poświadczenia oraz prowadzi i przechowuje dokumentację certyfikacyjną. Zawiera informacje na temat systemu certyfikacji i ogólny opis procesu certyfikacji. Projektuje, tworzy, rozwija, dostosowuje i utrzymuje poświadczenia lub certyfikaty. Odpowiada na wnioski o udzielenie informacji publicznej. Analizuje i podejmuje działania w związku ze skargami lub problemami.

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 4

Dokumentuje instrukcje dla całego personelu zaangażowanego w certyfikację, w tym prawnie wykonalne umowy z wszelkimi stronami trzecimi zaangażowanymi w proces. Identyfikuje zagrożenia dla bezstronności poprzez analizowanie, łagodzenie lub eliminowanie potencjalnych konfliktów interesów wynikających z działań certyfikacyjnych. Wdraża procedury certyfikacji osób do prowadzenia szkoleń. Określa zasadność skarg i wszelkie wymagane działania naprawcze.

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 5

Definiuje system certyfikacji lub akredytacji, w tym strukturę organizacyjną, obowiązki, zakres odpowiedzialności i uprawnienia. Określa kompetencje niezbędne do pełnienia funkcji certyfikacyjnych. Opracowuje i wdraża proces wyboru i zatwierdzania egzaminatorów lub asesorów. Monitoruje wyniki i oceny oraz uzgadnia działania naprawcze. Planuje i zapewnia odpowiednie pomieszczenia, sprzęt i zasoby. Dokumentuje politykę i procedury dotyczące utrzymywania i udostępniania informacji, w tym uwzględnia wszelkie umowy prawne dotyczące poufności.

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 6

Określa zasady i standardy funkcjonowania systemu certyfikacji, w tym podział obowiązków i zapewnienie bezstronności. Opracowuje i utrzymuje opis kodeksu etyki i wymaganych praktyk zawodowych. Dostosowuje systemy certyfikacji do odpowiednich standardów zewnętrznych, ram takich jak SFIA i najlepszych praktyk. Uzyskuje zatwierdzenie od właścicieli systemów akredytacji lub organów zarządzających.

Obsługa systemu certyfikacji: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.