Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Ocena kompetencji LEDA

Ocenianie wiedzy, umiejętności, kompetencji i zachowań za pomocą dowolnych środków, formalnych lub nieformalnych, w odniesieniu do ram takich jak SFIA.

Uwagi zawierające wskazówki

Oceny mogą być przeprowadzane w wielu kontekstach, takich jak – między innymi – rekrutacja, rozwój kariery, planowanie rozwoju zawodowego lub akredytacja/certyfikacja. 

Działania mogą obejmować między innymi:

  • ocenę i wybór opcji oceny
  • przyjmowanie lub dostosowywanie metod, narzędzi i technik oceny
  • uwzględnienie kontekstu oceny oraz sposobu wykorzystania wyników oceny
  • dostosowanie ocen do wymogów etycznych, prawnych i regulacyjnych. 

Wymogi etyczne, prawne i regulacyjne są niezbędne do zapewnienia integralności ocen i przetwarzania danych osobowych.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 3 4 5 6

Ocena kompetencji: Poziomy 1-2

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tych poziomach odpowiedzialności.

Ocena kompetencji: Poziom 3

Przeprowadza rutynowe oceny wiedzy, umiejętności, kompetencji lub zachowań przy użyciu określonych metod.

Ocena kompetencji: Poziom 4

Przeprowadza rutynowe i nierutynowe oceny wiedzy, umiejętności, kompetencji lub zachowań przy użyciu określonych metod. Udziela porad i wskazówek w celu wsparcia przyjęcia metod i narzędzi oceny. Moderuje oceny przeprowadzane przez innych oceniających. Dokonuje przeglądu i doskonali wykorzystanie i stosowanie metod i narzędzi oceny.

Ocena kompetencji: Poziom 5

Udziela porad i wskazówek w zakresie wyboru, przyjęcia i dostosowania metod, narzędzi i technik oceny. Planuje ocenę na podstawie kontekstu oceny i sposobu wykorzystania jej wyników. Zarządza wykonywaniem ocen, aby zapewnić, że przynoszą one wymagane wyniki o akceptowalnej jakości. Monitoruje i moderuje przeglądy przeprowadzane przez innych oceniających. Zarządza przeglądami korzyści i wartości metod i narzędzi oceny. Identyfikuje i zaleca ulepszenia metod i narzędzi oceny.

Ocena kompetencji: Poziom 6

Promuje znaczenie i wartość oceny oraz odpowiednich metod, narzędzi i technik oceny. Opracowuje zasady organizacyjne, standardy i wytyczne dotyczące ocen. Przewodzi we wprowadzaniu i stosowaniu metodologii i narzędzi oceny. Ustanawia praktykę oceny i pulę osób oceniających w organizacji. Wprowadza zapewnienie jakości w celu zapewnienia wewnętrznej i/lub zewnętrznej spójności i wiarygodności wyników oceny. Zapewnia jakość ocen w różnych grupach użytkowników.

Ocena kompetencji: Poziom 7

Ta umiejętność zazwyczaj nie jest obserwowana przy pracy na tym poziomie odpowiedzialności.