Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Dostawa szkolenia ETDL

Przekazywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i zmiana zachowań z wykorzystaniem szeregu technik, zasobów i mediów.

Uwagi zawierające wskazówki

W dostawie szkolenia wykorzystuje się szereg technik, zasobów i mediów, w tym – między innymi – naukę twarzą w twarz, e-learning, wirtualne środowiska on-line, pracę w terenie i projekty, samoocenę, uczenie się z pomocą współpracowników, symulację. 

Zazwyczaj stosuje się mieszankę technik, która może obejmować zarówno formalne, jak i nieformalne działania edukacyjne.

Dostawa szkolenia obejmuje promowanie profesjonalnych postaw w celu ułatwienia nauki i rozwoju.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 2 3 4 5

Dostawa szkolenia: Poziom 1

Ta umiejętność nie jest zwykle obserwowana ani praktykowana na tym poziomie odpowiedzialności i rozliczalności.

Dostawa szkolenia: Poziom 2

Wykonuje szereg działań edukacyjnych pod kierownictwem, aby wspierać realizację celów edukacyjnych. Pomaga w przygotowaniu środowiska do nauki. Obserwuje uczące się osoby wykonujące praktyczne działania i pracę, zapewniając pomoc w ramach rutynowych zapytań i eskalacji w razie potrzeby.

Dostawa szkolenia: Poziom 3

Prowadzi zajęcia edukacyjne dla różnych grup odbiorców z wykorzystaniem przygotowanych materiałów, aby osiągnąć ustalone cele edukacyjne. Stosuje ustalone wytyczne dotyczące przygotowania środowiska. Pomaga w rozwoju i utrzymaniu przykładów i materiałów studium przypadku. Odpowiednio wykorzystuje szereg technik dostawy szkolenia, aby umożliwić uczącym się osobom rozwijanie umiejętności, zdolności, technik i wymaganej wiedzy. Obserwuje uczące się osoby podczas wykonywania czynności praktycznych i pracy. W razie potrzeby doradza i pomaga. W razie potrzeby udziela szczegółowych instrukcji i odpowiada na pytania, szukając porady w wyjątkowych warunkach, wykraczających poza własne doświadczenie.

Dostawa szkolenia: Poziom 4

Przygotowuje i prowadzi zajęcia edukacyjne dla różnych grup odbiorców, aby osiągnąć cele edukacyjne. Przyczynia się do projektowania i wyboru odpowiednich środowisk. Efektywnie wykorzystuje szeroki zakres technik dostawy szkolenia, aby umożliwić uczniom rozwój umiejętności, zdolności, technik i wymaganej wiedzy. Opracowuje i aktualizuje przykłady i materiały studium przypadku. Obserwuje i ocenia uczące się osoby wykonujące czynności praktyczne i pracę. Doradza i pomaga uczącym się osobom, aby umożliwić realizację celów edukacyjnych. Dostosowuje podejście do dostawy szkolenia w celu zwiększenia doświadczenia uczących się osób. W razie potrzeby udziela szczegółowych instrukcji i odpowiada na szczegółowe pytania w zakresie własnej specjalizacji. Dostosowuje materiały do potrzeb uczących się osób.

Dostawa szkolenia: Poziom 5

Zarządza realizacją programów nauczania, aby zapewnić osiągnięcie celów nauczania. Planuje i organizuje działania edukacyjne. Kieruje projektowaniem i wyborem odpowiednich środowisk w celu wspierania i wzbogacania doświadczeń edukacyjnych. Dostosowuje działania edukacyjne, włączając odpowiednie scenariusze i studia przypadków. Prowadzi zajęcia edukacyjne dla wyspecjalizowanych grup odbiorców, wymagające zastosowania zaawansowanych zasad technicznych i zawodowych w nieprzewidywalnych sytuacjach. Doradza innym w zakresie technik i możliwości dostawy szkolenia. Ocenia i monitoruje wyniki działań związanych z dostawą szkolenia.

Dostawa szkolenia: Poziomy 6-7

Ta umiejętność nie jest zazwyczaj obserwowana ani praktykowana na tych poziomach odpowiedzialności i rozliczalności.