Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Rozwój zawodowy PDSV

Ułatwianie rozwoju zawodowego jednostek zgodnie z ich celami zawodowymi i wymaganiami organizacyjnymi.

Uwagi zawierające wskazówki

Działania mogą obejmować między innymi:

  • negocjowanie, przegląd, monitorowanie i zatwierdzanie planów rozwoju zawodowego każdej osoby
  • zapewnienie doradztwa i wsparcia w zakresie rozwoju zawodowego dla osób indywidualnych
  • identyfikowanie odpowiednich działań w zakresie nauki i rozwoju lub wzmocnienia kariery zawodowej
  • współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami w zakresie nauki i rozwoju
  • przyjęcie odpowiednich ram dla umiejętności, wiedzy i kompetencji, takich jak SFIA
  • przyjmowanie lub określanie ścieżek kariery zawodowej
  • tworzenie podejść do akredytacji i kwalifikacji lub przyjmowanie ram branżowych
  • ocenę korzyści płynących z działań na rzecz ciągłego rozwoju zawodowego.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Rozwój zawodowy: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Rozwój zawodowy: Poziom 4

Pomaga praktykom w tworzeniu planów rozwoju osobistego. Doradza w zakresie odpowiednich działań rozwojowych, takich jak konkretna nauka lub doświadczenie, które należy zdobyć. Monitoruje dokumentację dotyczącą ciągłego rozwoju zawodowego praktyków. Zapewnia, że osiągnięcia i zwiększone możliwości są rejestrowane i odnoszone do celów osobistych i organizacyjnych.

Rozwój zawodowy: Poziom 5

Określa potrzeby rozwojowe dla obszaru praktyki zawodowej. Dostosowuje działania rozwojowe do priorytetów organizacji, strategii nauki i rozwoju oraz ścieżek kariery. Pomaga praktykom w tworzeniu planów rozwoju. Doradza i pomaga przydzielonym praktykom, zapewniając dostosowanie do planów rozwoju zawodowego i możliwości kariery. Zapewnia, że praktycy rejestrują dowody ciągłego rozwoju zawodowego. Może się przyczynić do oceny wyników pracy praktyków.

Rozwój zawodowy: Poziom 6

Opracowuje i definiuje ramy rozwoju zawodowego dla jednej lub kilku dyscyplin zawodowych. Określa i utrzymuje potrzeby w zakresie rozwoju organizacyjnego zgodnie z potrzebami biznesowymi i kierunkiem strategicznym. Generuje strategie rozwoju w celu osiągnięcia wymaganej zmiany. Rozwija i prowadzi społeczności praktyków, w tym określa ścieżki kariery. Określa podejście do identyfikacji odpowiednich osób w celu zapewnienia doradztwa zawodowego i wsparcia. Monitoruje postępy i ocenia korzyści biznesowe osiągnięte dzięki ciągłemu rozwojowi zawodowemu.

Rozwój zawodowy: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.