Globalne ramy umiejętności i kompetencji w cyfrowym świecie

Zarządzanie wynikami PEMT

Poprawa wyników organizacji poprzez rozwój wydajności jednostek i grup roboczych w celu osiągnięcia uzgodnionych celów z wymiernymi rezultatami.

Uwagi zawierające wskazówki

Termin „grupa robocza” jest używany w celu uwzględnienia różnych struktur organizacyjnych. Grupa robocza to zbiór osób pracujących razem nad współzależnymi zadaniami, aby osiągnąć wspólne cele. Obejmuje – między innymi – zespoły stałe/biznesowe, zespoły wielofunkcyjne, zespoły lub grupy robocze utworzone w celu osiągnięcia konkretnego wyniku.

Działania mogą obejmować między innymi:

  • wyznaczanie celów grup roboczych dostosowanych do czynników organizacyjnych
  • wspieranie indywidualnego rozwoju w celu osiągnięcia celów
  • tworzenie efektywnych zespołów
  • rozwijanie efektywnych stosunków roboczych w grupie roboczej
  • rozwijanie skutecznych relacji roboczych z innymi grupami roboczymi, partnerami i osobami, z którymi współpracują w celu osiągnięcia celów grupy roboczej.

Poziomy

Zdefiniowane na następujących poziomach: 4 5 6

Zarządzanie wynikami: Poziomy 1-3

This skill is not typically observed or practiced at these levels of responsibility and accountability.

Zarządzanie wynikami: Poziom 4

Zapewnia kierownictwo operacyjne, wsparcie i wskazówki dla przydzielonych współpracowników. Przydziela rutynowe zadania lub prace projektowe, zgodnie z celami zespołu i indywidualnymi możliwościami. Monitoruje jakość i wydajność w odniesieniu do uzgodnionych kryteriów w celu wydania zaleceń dotyczących nauki lub eskalacji problemów. Wspiera współpracowników w rozwijaniu docelowych umiejętności i zdolności zgodnie z celami zespołowymi i osobistymi. Ułatwia efektywne relacje robocze pomiędzy członkami zespołu.

Zarządzanie wynikami: Poziom 5

Tworzy i utrzymuje grupy robocze i jednostki oraz kieruje nimi w celu osiągnięcia celów organizacyjnych. Określa i deleguje cele i zadania poszczególnym osobom lub zespołom – w tym, w stosownych przypadkach, obowiązki w zakresie zarządzania pracownikami. Wyznacza cele dotyczące jakości, wydajności i możliwości zgodnie z celami organizacyjnymi. Monitoruje wydajność i relacje w pracy oraz zapewnia skuteczną informację zwrotną w celu rozwiązania indywidualnych problemów. Zachęca do indywidualnego rozwoju umiejętności i zdolności zgodnie z celami zespołowymi i osobistymi. Ułatwia rozwój poszczególnych osób poprzez dostosowanie obciążenia pracą, celów i możliwości zespołu. Odgrywa aktywną rolę w formalnych procesach organizacyjnych, takich jak rekrutacja, nagradzanie, awansowanie i procedury dyscyplinarne.

Zarządzanie wynikami: Poziom 6

Określa i deleguje cele i obowiązki w zakresie zarządzania pracownikami i zarządzania funkcjonalnego. Tworzy i wyznacza kierunki dla wielu grup roboczych, aby osiągnąć strategiczne cele organizacyjne. Wyznacza strategię dla jakości i pomiaru wyników zgodnie z celami organizacji. Zapewnia środowisko pracy i zasoby, które pozwalają jednostkom i grupom roboczym na efektywne wykonywanie zadań. Kieruje wdrażaniem formalnych procesów organizacyjnych, takich jak rekrutacja, nagradzanie, awansowanie i procedury dyscyplinarne.

Zarządzanie wynikami: Poziom 7

This skill is not typically observed or practiced at this level of responsibility and accountability.